1. tw dauid exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou oti hkousaV ta rhmata tou stomatoV mou kai enantion aggelwn yalw soi

2. proskunhsw proV naon agion sou kai exomologhsomai tw onomati sou epi tw eleei sou kai th alhqeia sou oti emegalunaV epi pan onoma to logion sou

3. en h an hmera epikaleswmai se tacu epakouson mou poluwrhseiV me en yuch mou en dunamei

4. exomologhsasqwsan soi kurie panteV oi basileiV thV ghV oti hkousan panta ta rhmata tou stomatoV sou

5. kai asatwsan en taiV odoiV kuriou oti megalh h doxa kuriou

6. oti uyhloV kurioV kai ta tapeina efora kai ta uyhla apo makroqen ginwskei

7. ean poreuqw en mesw qliyewV zhseiV me ep' orghn ecqrwn mou exeteinaV ceira sou kai eswsen me h dexia sou

8. kurioV antapodwsei uper emou kurie to eleoV sou eiV ton aiwna ta erga twn ceirwn sou mh parhV

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina