aaaaa

1. tw dauid yalmoV eleoV kai krisin asomai soi kurie

2. yalw kai sunhsw en odw amwmw pote hxeiV proV me dieporeuomhn en akakia kardiaV mou en mesw tou oikou mou

3. ou proeqemhn pro ofqalmwn mou pragma paranomon poiountaV parabaseiV emishsa

4. ouk ekollhqh moi kardia skambh ekklinontoV ap' emou tou ponhrou ouk eginwskon

5. ton katalalounta laqra tou plhsion autou touton exediwkon uperhfanw ofqalmw kai aplhstw kardia toutw ou sunhsqion

6. oi ofqalmoi mou epi touV pistouV thV ghV tou sugkaqhsqai autouV met' emou poreuomenoV en odw amwmw outoV moi eleitourgei

7. ou katwkei en mesw thV oikiaV mou poiwn uperhfanian lalwn adika ou kateuqunen enantion twn ofqalmwn mou

8. eiV taV prwiaV apektennon pantaV touV amartwlouV thV ghV tou exoleqreusai ek polewV kuriou pantaV touV ergazomenouV thn anomian
“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina