1. tou dauid pro tou crisqhnai kurioV fwtismoV mou kai swthr mou tina fobhqhsomai kurioV uperaspisthV thV zwhV mou apo tinoV deiliasw

2. en tw eggizein ep' eme kakountaV tou fagein taV sarkaV mou oi qlibonteV me kai oi ecqroi mou autoi hsqenhsan kai epesan

3. ean parataxhtai ep' eme parembolh ou fobhqhsetai h kardia mou ean epanasth ep' eme polemoV en tauth egw elpizw

4. mian hthsamhn para kuriou tauthn ekzhthsw tou katoikein me en oikw kuriou pasaV taV hmeraV thV zwhV mou tou qewrein me thn terpnothta tou kuriou kai episkeptesqai ton naon autou

5. oti ekruyen me en skhnh en hmera kakwn mou eskepasen me en apokrufw thV skhnhV autou en petra uywsen me

6. kai nun idou uywsen thn kefalhn mou ep' ecqrouV mou ekuklwsa kai equsa en th skhnh autou qusian alalagmou asomai kai yalw tw kuriw

7. eisakouson kurie thV fwnhV mou hV ekekraxa elehson me kai eisakouson mou

8. soi eipen h kardia mou ezhthsen to proswpon mou to proswpon sou kurie zhthsw

9. mh apostreyhV to proswpon sou ap' emou mh ekklinhV en orgh apo tou doulou sou bohqoV mou genou mh aposkorakishV me kai mh egkataliphV me o qeoV o swthr mou

10. oti o pathr mou kai h mhthr mou egkatelipon me o de kurioV proselabeto me

11. nomoqethson me kurie th odw sou kai odhghson me en tribw euqeia eneka twn ecqrwn mou

12. mh paradwV me eiV yucaV qlibontwn me oti epanesthsan moi martureV adikoi kai eyeusato h adikia eauth

13. pisteuw tou idein ta agaqa kuriou en gh zwntwn

14. upomeinon ton kurion andrizou kai krataiousqw h kardia sou kai upomeinon ton kurion

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina