1. eiV to teloV tw doulw kuriou tw dauid

2. fhsin o paranomoV tou amartanein en eautw ouk estin foboV qeou apenanti twn ofqalmwn autou

3. oti edolwsen enwpion autou tou eurein thn anomian autou kai mishsai

4. ta rhmata tou stomatoV autou anomia kai doloV ouk eboulhqh sunienai tou agaqunai

5. anomian dielogisato epi thV koithV autou paresth pash odw ouk agaqh th de kakia ou proswcqisen

6. kurie en tw ouranw to eleoV sou kai h alhqeia sou ewV twn nefelwn

7. h dikaiosunh sou wsei orh qeou ta krimata sou abussoV pollh anqrwpouV kai kthnh swseiV kurie

8. wV eplhqunaV to eleoV sou o qeoV oi de uioi twn anqrwpwn en skeph twn pterugwn sou elpiousin

9. mequsqhsontai apo piothtoV tou oikou sou kai ton ceimarroun thV trufhV sou potieiV autouV

10. oti para soi phgh zwhV en tw fwti sou oyomeqa fwV

11. parateinon to eleoV sou toiV ginwskousin se kai thn dikaiosunhn sou toiV euqesi th kardia

12. mh elqetw moi pouV uperhfaniaV kai ceir amartwlwn mh saleusai me

13. ekei epeson oi ergazomenoi thn anomian exwsqhsan kai ou mh dunwntai sthnai

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina