1. eiV to teloV mh diafqeirhV tw dauid eiV sthlografian opote apesteilen saoul kai efulaxen ton oikon autou tou qanatwsai auton

2. exelou me ek twn ecqrwn mou o qeoV kai ek twn epanistanomenwn ep' eme lutrwsai me

3. rusai me ek twn ergazomenwn thn anomian kai ex andrwn aimatwn swson me

4. oti idou eqhreusan thn yuchn mou epeqento ep' eme krataioi oute h anomia mou oute h amartia mou kurie

5. aneu anomiaV edramon kai kateuqunan exegerqhti eiV sunanthsin mou kai ide

6. kai su kurie o qeoV twn dunamewn o qeoV israhl prosceV tou episkeyasqai panta ta eqnh mh oiktirhshV pantaV touV ergazomenouV thn anomian diayalma

7. epistreyousin eiV esperan kai limwxousin wV kuwn kai kuklwsousin polin

8. idou apofqegxontai en tw stomati autwn kai romfaia en toiV ceilesin autwn oti tiV hkousen

9. kai su kurie ekgelash autouV exoudenwseiV panta ta eqnh

10. to kratoV mou proV se fulaxw oti o qeoV antilhmptwr mou ei

11. o qeoV mou to eleoV autou profqasei me o qeoV deixei moi en toiV ecqroiV mou

12. mh apokteinhV autouV mhpote epilaqwntai tou laou mou diaskorpison autouV en th dunamei sou kai katagage autouV o uperaspisthV mou kurie

13. amartian stomatoV autwn logon ceilewn autwn kai sullhmfqhtwsan en th uperhfania autwn kai ex araV kai yeudouV diaggelhsontai sunteleiai

14. en orgh sunteleiaV kai ou mh uparxwsin kai gnwsontai oti o qeoV despozei tou iakwb twn peratwn thV ghV diayalma

15. epistreyousin eiV esperan kai limwxousin wV kuwn kai kuklwsousin polin

16. autoi diaskorpisqhsontai tou fagein ean de mh cortasqwsin kai goggusousin

17. egw de asomai th dunamei sou kai agalliasomai to prwi to eleoV sou oti egenhqhV antilhmptwr mou kai katafugh en hmera qliyewV mou

18. bohqoV mou soi yalw oti o qeoV antilhmptwr mou ei o qeoV mou to eleoV mou

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina