1. yalmoV tw dauid krinon me o qeoV kai dikason thn dikhn mou ex eqnouV ouc osiou apo anqrwpou adikou kai doliou rusai me

2. oti su ei o qeoV krataiwma mou ina ti apwsw me kai ina ti skuqrwpazwn poreuomai en tw ekqlibein ton ecqron mou

3. exaposteilon to fwV sou kai thn alhqeian sou auta me wdhghsan kai hgagon me eiV oroV agion sou kai eiV ta skhnwmata sou

4. kai eiseleusomai proV to qusiasthrion tou qeou proV ton qeon ton eufrainonta thn neothta mou exomologhsomai soi en kiqara o qeoV o qeoV mou

5. ina ti perilupoV ei yuch kai ina ti suntarasseiV me elpison epi ton qeon oti exomologhsomai autw swthrion tou proswpou mou o qeoV mouLivros sugeridos


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.