1. wdh twn anabaqmwn makarioi panteV oi foboumenoi ton kurion oi poreuomenoi en taiV odoiV autou

2. touV ponouV twn karpwn sou fagesai makarioV ei kai kalwV soi estai

3. h gunh sou wV ampeloV euqhnousa en toiV klitesi thV oikiaV sou oi uioi sou wV neofuta elaiwn kuklw thV trapezhV sou

4. idou outwV euloghqhsetai anqrwpoV o foboumenoV ton kurion

5. euloghsai se kurioV ek siwn kai idoiV ta agaqa ierousalhm pasaV taV hmeraV thV zwhV sou

6. kai idoiV uiouV twn uiwn sou eirhnh epi ton israhl

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina