1. eiV to teloV en umnoiV sunesewV tw dauid

2. en tw elqein touV zifaiouV kai eipein tw saoul ouk idou dauid kekruptai par' hmin

3. o qeoV en tw onomati sou swson me kai en th dunamei sou krinon me

4. o qeoV eisakouson thV proseuchV mou enwtisai ta rhmata tou stomatoV mou

5. oti allotrioi epanesthsan ep' eme kai krataioi ezhthsan thn yuchn mou ou proeqento ton qeon enwpion autwn diayalma

6. idou gar o qeoV bohqei moi kai o kurioV antilhmptwr thV yuchV mou

7. apostreyei ta kaka toiV ecqroiV mou en th alhqeia sou exoleqreuson autouV

8. ekousiwV qusw soi exomologhsomai tw onomati sou kurie oti agaqon

9. oti ek pashV qliyewV errusw me kai en toiV ecqroiV mou epeiden o ofqalmoV mou

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina