1. allhlouia asate tw kuriw asma kainon h ainesiV autou en ekklhsia osiwn

2. eufranqhtw israhl epi tw poihsanti auton kai uioi siwn agalliasqwsan epi tw basilei autwn

3. ainesatwsan to onoma autou en corw en tumpanw kai yalthriw yalatwsan autw

4. oti eudokei kurioV en law autou kai uywsei praeiV en swthria

5. kauchsontai osioi en doxh kai agalliasontai epi twn koitwn autwn

6. ai uywseiV tou qeou en tw laruggi autwn kai romfaiai distomoi en taiV cersin autwn

7. tou poihsai ekdikhsin en toiV eqnesin elegmouV en toiV laoiV

8. tou dhsai touV basileiV autwn en pedaiV kai touV endoxouV autwn en ceiropedaiV sidhraiV

9. tou poihsai en autoiV krima eggrapton doxa auth estin pasi toiV osioiV autouLivros sugeridos


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.