1. yalmoV tw dauid asate tw kuriw asma kainon oti qaumasta epoihsen kurioV eswsen autw h dexia autou kai o braciwn o agioV autou

2. egnwrisen kurioV to swthrion autou enantion twn eqnwn apekaluyen thn dikaiosunhn autou

3. emnhsqh tou eleouV autou tw iakwb kai thV alhqeiaV autou tw oikw israhl eidosan panta ta perata thV ghV to swthrion tou qeou hmwn

4. alalaxate tw qew pasa h gh asate kai agalliasqe kai yalate

5. yalate tw kuriw en kiqara en kiqara kai fwnh yalmou

6. en salpigxin elataiV kai fwnh salpiggoV keratinhV alalaxate enwpion tou basilewV kuriou

7. saleuqhtw h qalassa kai to plhrwma authV h oikoumenh kai oi katoikounteV en auth

8. potamoi krothsousin ceiri epi to auto ta orh agalliasontai

9. oti hkei krinai thn ghn krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh kai laouV en euquthti

“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina