1. yalmoV tw dauid thV miaV sabbatwn tou kuriou h gh kai to plhrwma authV h oikoumenh kai panteV oi katoikounteV en auth

2. autoV epi qalasswn eqemeliwsen authn kai epi potamwn htoimasen authn

3. tiV anabhsetai eiV to oroV tou kuriou kai tiV sthsetai en topw agiw autou

4. aqwoV cersin kai kaqaroV th kardia oV ouk elaben epi mataiw thn yuchn autou kai ouk wmosen epi dolw tw plhsion autou

5. outoV lhmyetai eulogian para kuriou kai elehmosunhn para qeou swthroV autou

6. auth h genea zhtountwn auton zhtountwn to proswpon tou qeou iakwb diayalma

7. arate pulaV oi arconteV umwn kai eparqhte pulai aiwnioi kai eiseleusetai o basileuV thV doxhV

8. tiV estin outoV o basileuV thV doxhV kurioV krataioV kai dunatoV kurioV dunatoV en polemw

9. arate pulaV oi arconteV umwn kai eparqhte pulai aiwnioi kai eiseleusetai o basileuV thV doxhV

10. tiV estin outoV o basileuV thV doxhV kurioV twn dunamewn autoV estin o basileuV thV doxhV

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina