aaaaa

1. eiV to teloV mh diafqeirhV yalmoV tw asaf wdhV

2. exomologhsomeqa soi o qeoV exomologhsomeqa kai epikalesomeqa to onoma sou

3. dihghsomai panta ta qaumasia sou otan labw kairon egw euquthtaV krinw

4. etakh h gh kai panteV oi katoikounteV en auth egw esterewsa touV stulouV authV diayalma

5. eipa toiV paranomousin mh paranomeite kai toiV amartanousin mh uyoute keraV

6. mh epairete eiV uyoV to keraV umwn mh laleite kata tou qeou adikian

7. oti oute apo exodwn oute apo dusmwn oute apo erhmwn orewn

8. oti o qeoV krithV estin touton tapeinoi kai touton uyoi

9. oti pothrion en ceiri kuriou oinou akratou plhreV kerasmatoV kai eklinen ek toutou eiV touto plhn o trugiaV autou ouk exekenwqh piontai panteV oi amartwloi thV ghV

10. egw de agalliasomai eiV ton aiwna yalw tw qew iakwb

11. kai panta ta kerata twn amartwlwn sugklasw kai uywqhsetai ta kerata tou dikaiou
“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina