1. sthlografia tw dauid fulaxon me kurie oti epi soi hlpisa

2. eipa tw kuriw kurioV mou ei su oti twn agaqwn mou ou creian eceiV

3. toiV agioiV toiV en th gh autou eqaumastwsen panta ta qelhmata autou en autoiV

4. eplhqunqhsan ai asqeneiai autwn meta tauta etacunan ou mh sunagagw taV sunagwgaV autwn ex aimatwn oude mh mnhsqw twn onomatwn autwn dia ceilewn mou

5. kurioV h meriV thV klhronomiaV mou kai tou pothriou mou su ei o apokaqistwn thn klhronomian mou emoi

6. scoinia epepesan moi en toiV kratistoiV kai gar h klhronomia mou kratisth moi estin

7. euloghsw ton kurion ton sunetisanta me eti de kai ewV nuktoV epaideusan me oi nefroi mou

8. prowrwmhn ton kurion enwpion mou dia pantoV oti ek dexiwn mou estin ina mh saleuqw

9. dia touto hufranqh h kardia mou kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei ep' elpidi

10. oti ouk egkataleiyeiV thn yuchn mou eiV adhn oude dwseiV ton osion sou idein diafqoran

11. egnwrisaV moi odouV zwhV plhrwseiV me eufrosunhV meta tou proswpou sou terpnothteV en th dexia sou eiV teloV

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina