1. wdh twn anabaqmwn idou dh eulogeite ton kurion panteV oi douloi kuriou oi estwteV en oikw kuriou en aulaiV oikou qeou hmwn

2. en taiV nuxin eparate taV ceiraV umwn eiV ta agia kai eulogeite ton kurion

3. euloghsei se kurioV ek siwn o poihsaV ton ouranon kai thn ghn

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina