aaaaa

1. wdh twn anabaqmwn idou dh eulogeite ton kurion panteV oi douloi kuriou oi estwteV en oikw kuriou en aulaiV oikou qeou hmwn

2. en taiV nuxin eparate taV ceiraV umwn eiV ta agia kai eulogeite ton kurion

3. euloghsei se kurioV ek siwn o poihsaV ton ouranon kai thn ghn
“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina