1. eiV to teloV uper maeleq sunesewV tw dauid

2. eipen afrwn en kardia autou ouk estin qeoV diefqarhsan kai ebdelucqhsan en anomiaiV ouk estin poiwn agaqon

3. o qeoV ek tou ouranou diekuyen epi touV uiouV twn anqrwpwn tou idein ei estin suniwn h ekzhtwn ton qeon

4. panteV exeklinan ama hcrewqhsan ouk estin poiwn agaqon ouk estin ewV enoV

5. ouci gnwsontai panteV oi ergazomenoi thn anomian oi esqonteV ton laon mou brwsei artou ton qeon ouk epekalesanto

6. ekei fobhqhsontai fobon ou ouk hn foboV oti o qeoV dieskorpisen osta anqrwpareskwn kathscunqhsan oti o qeoV exoudenwsen autouV

7. tiV dwsei ek siwn to swthrion tou israhl en tw epistreyai kurion thn aicmalwsian tou laou autou agalliasetai iakwb kai eufranqhsetai israhlLivros sugeridos


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.