1. eiV to teloV uper maeleq sunesewV tw dauid

2. eipen afrwn en kardia autou ouk estin qeoV diefqarhsan kai ebdelucqhsan en anomiaiV ouk estin poiwn agaqon

3. o qeoV ek tou ouranou diekuyen epi touV uiouV twn anqrwpwn tou idein ei estin suniwn h ekzhtwn ton qeon

4. panteV exeklinan ama hcrewqhsan ouk estin poiwn agaqon ouk estin ewV enoV

5. ouci gnwsontai panteV oi ergazomenoi thn anomian oi esqonteV ton laon mou brwsei artou ton qeon ouk epekalesanto

6. ekei fobhqhsontai fobon ou ouk hn foboV oti o qeoV dieskorpisen osta anqrwpareskwn kathscunqhsan oti o qeoV exoudenwsen autouV

7. tiV dwsei ek siwn to swthrion tou israhl en tw epistreyai kurion thn aicmalwsian tou laou autou agalliasetai iakwb kai eufranqhsetai israhl
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina