1. allhlouia makarioV anhr o foboumenoV ton kurion en taiV entolaiV autou qelhsei sfodra

2. dunaton en th gh estai to sperma autou genea euqeiwn euloghqhsetai

3. doxa kai ploutoV en tw oikw autou kai h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV

4. exaneteilen en skotei fwV toiV euqesin elehmwn kai oiktirmwn kai dikaioV

5. crhstoV anhr o oiktirwn kai kicrwn oikonomhsei touV logouV autou en krisei

6. oti eiV ton aiwna ou saleuqhsetai eiV mnhmosunon aiwnion estai dikaioV

7. apo akohV ponhraV ou fobhqhsetai etoimh h kardia autou elpizein epi kurion

8. esthriktai h kardia autou ou mh fobhqh ewV ou epidh epi touV ecqrouV autou

9. eskorpisen edwken toiV penhsin h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV to keraV autou uywqhsetai en doxh

10. amartwloV oyetai kai orgisqhsetai touV odontaV autou bruxei kai takhsetai epiqumia amartwlwn apoleitai

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina