1. allhlouia makarioV anhr o foboumenoV ton kurion en taiV entolaiV autou qelhsei sfodra

2. dunaton en th gh estai to sperma autou genea euqeiwn euloghqhsetai

3. doxa kai ploutoV en tw oikw autou kai h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV

4. exaneteilen en skotei fwV toiV euqesin elehmwn kai oiktirmwn kai dikaioV

5. crhstoV anhr o oiktirwn kai kicrwn oikonomhsei touV logouV autou en krisei

6. oti eiV ton aiwna ou saleuqhsetai eiV mnhmosunon aiwnion estai dikaioV

7. apo akohV ponhraV ou fobhqhsetai etoimh h kardia autou elpizein epi kurion

8. esthriktai h kardia autou ou mh fobhqh ewV ou epidh epi touV ecqrouV autou

9. eskorpisen edwken toiV penhsin h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV to keraV autou uywqhsetai en doxh

10. amartwloV oyetai kai orgisqhsetai touV odontaV autou bruxei kai takhsetai epiqumia amartwlwn apoleitai

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina