1. tou dauid proV se kurie ekekraxa o qeoV mou mh parasiwphshV ap' emou mhpote parasiwphshV ap' emou kai omoiwqhsomai toiV katabainousin eiV lakkon

2. eisakouson thV fwnhV thV dehsewV mou en tw deesqai me proV se en tw me airein ceiraV mou proV naon agion sou

3. mh sunelkushV meta amartwlwn thn yuchn mou kai meta ergazomenwn adikian mh sunapoleshV me twn lalountwn eirhnhn meta twn plhsion autwn kaka de en taiV kardiaiV autwn

4. doV autoiV kata ta erga autwn kai kata thn ponhrian twn epithdeumatwn autwn kata ta erga twn ceirwn autwn doV autoiV apodoV to antapodoma autwn autoiV

5. oti ou sunhkan eiV ta erga kuriou kai eiV ta erga twn ceirwn autou kaqeleiV autouV kai ou mh oikodomhseiV autouV

6. euloghtoV kurioV oti eishkousen thV fwnhV thV dehsewV mou

7. kurioV bohqoV mou kai uperaspisthV mou ep' autw hlpisen h kardia mou kai ebohqhqhn kai aneqalen h sarx mou kai ek qelhmatoV mou exomologhsomai autw

8. kurioV krataiwma tou laou autou kai uperaspisthV twn swthriwn tou cristou autou estin

9. swson ton laon sou kai euloghson thn klhronomian sou kai poimanon autouV kai eparon autouV ewV tou aiwnoV

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina