1. wdh twn anabaqmwn tw dauid kurie ouc uywqh mou h kardia oude emetewrisqhsan oi ofqalmoi mou oude eporeuqhn en megaloiV oude en qaumasioiV uper eme

2. ei mh etapeinofronoun alla uywsa thn yuchn mou wV to apogegalaktismenon epi thn mhtera autou wV antapodosiV epi thn yuchn mou

3. elpisatw israhl epi ton kurion apo tou nun kai ewV tou aiwnoV
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina