1. eiV to teloV yalmoV tw dauid

2. eisakouson o qeoV thV fwnhV mou en tw deesqai me apo fobou ecqrou exelou thn yuchn mou

3. eskepasaV me apo sustrofhV ponhreuomenwn apo plhqouV ergazomenwn thn anomian

4. oitineV hkonhsan wV romfaian taV glwssaV autwn eneteinan toxon autwn pragma pikron

5. tou katatoxeusai en apokrufoiV amwmon exapina katatoxeusousin auton kai ou fobhqhsontai

6. ekrataiwsan eautoiV logon ponhron dihghsanto tou kruyai pagidaV eipan tiV oyetai autouV

7. exhreunhsan anomiaV exelipon exereunwnteV exereunhsei proseleusetai anqrwpoV kai kardia baqeia

8. kai uywqhsetai o qeoV beloV nhpiwn egenhqhsan ai plhgai autwn

9. kai exhsqenhsan ep' autouV ai glwssai autwn etaracqhsan panteV oi qewrounteV autouV

10. kai efobhqh paV anqrwpoV kai anhggeilan ta erga tou qeou kai ta poihmata autou sunhkan

11. eufranqhsetai dikaioV epi tw kuriw kai elpiei ep' auton kai epainesqhsontai panteV oi euqeiV th kardia

“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina