1. eiV to teloV uper twn uiwn kore uper twn krufiwn yalmoV

2. o qeoV hmwn katafugh kai dunamiV bohqoV en qliyesin taiV eurousaiV hmaV sfodra

3. dia touto ou fobhqhsomeqa en tw tarassesqai thn ghn kai metatiqesqai orh en kardiaiV qalasswn

4. hchsan kai etaracqhsan ta udata autwn etaracqhsan ta orh en th krataiothti autou diayalma

5. tou potamou ta ormhmata eufrainousin thn polin tou qeou hgiasen to skhnwma autou o uyistoV

6. o qeoV en mesw authV ou saleuqhsetai bohqhsei auth o qeoV to proV prwi

7. etaracqhsan eqnh eklinan basileiai edwken fwnhn autou esaleuqh h gh

8. kurioV twn dunamewn meq' hmwn antilhmptwr hmwn o qeoV iakwb diayalma

9. deute idete ta erga kuriou a eqeto terata epi thV ghV

10. antanairwn polemouV mecri twn peratwn thV ghV toxon suntriyei kai sugklasei oplon kai qureouV katakausei en puri

11. scolasate kai gnwte oti egw eimi o qeoV uywqhsomai en toiV eqnesin uywqhsomai en th gh

12. kurioV twn dunamewn meq' hmwn antilhmptwr hmwn o qeoV iakwbLivros sugeridos


“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.