1. yalmoV tw asaf qeoV qewn kurioV elalhsen kai ekalesen thn ghn apo anatolwn hliou kai mecri dusmwn

2. ek siwn h euprepeia thV wraiothtoV autou o qeoV emfanwV hxei

3. o qeoV hmwn kai ou parasiwphsetai pur enantion autou kauqhsetai kai kuklw autou kataigiV sfodra

4. proskalesetai ton ouranon anw kai thn ghn diakrinai ton laon autou

5. sunagagete autw touV osiouV autou touV diatiqemenouV thn diaqhkhn autou epi qusiaiV

6. kai anaggelousin oi ouranoi thn dikaiosunhn autou oti o qeoV krithV estin diayalma

7. akouson laoV mou kai lalhsw soi israhl kai diamarturomai soi o qeoV o qeoV sou eimi egw

8. ouk epi taiV qusiaiV sou elegxw se ta de olokautwmata sou enwpion mou estin dia pantoV

9. ou dexomai ek tou oikou sou moscouV oude ek twn poimniwn sou cimarouV

10. oti ema estin panta ta qhria tou drumou kthnh en toiV oresin kai boeV

11. egnwka panta ta peteina tou ouranou kai wraiothV agrou met' emou estin

12. ean peinasw ou mh soi eipw emh gar estin h oikoumenh kai to plhrwma authV

13. mh fagomai krea taurwn h aima tragwn piomai

14. quson tw qew qusian ainesewV kai apodoV tw uyistw taV eucaV sou

15. kai epikalesai me en hmera qliyewV kai exeloumai se kai doxaseiV me diayalma

16. tw de amartwlw eipen o qeoV ina ti su dihgh ta dikaiwmata mou kai analambaneiV thn diaqhkhn mou dia stomatoV sou

17. su de emishsaV paideian kai exebaleV touV logouV mou eiV ta opisw

18. ei eqewreiV klepthn sunetreceV autw kai meta moicwn thn merida sou etiqeiV

19. to stoma sou epleonasen kakian kai h glwssa sou periepleken doliothta

20. kaqhmenoV kata tou adelfou sou katelaleiV kai kata tou uiou thV mhtroV sou etiqeiV skandalon

21. tauta epoihsaV kai esighsa upelabeV anomian oti esomai soi omoioV elegxw se kai parasthsw kata proswpon sou

22. sunete dh tauta oi epilanqanomenoi tou qeou mhpote arpash kai mh h o ruomenoV

23. qusia ainesewV doxasei me kai ekei odoV h deixw autw to swthrion tou qeou

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina