1. eiV to teloV uper twn uiwn kore yalmoV

2. panta ta eqnh krothsate ceiraV alalaxate tw qew en fwnh agalliasewV

3. oti kurioV uyistoV foberoV basileuV megaV epi pasan thn ghn

4. upetaxen laouV hmin kai eqnh upo touV podaV hmwn

5. exelexato hmin thn klhronomian autou thn kallonhn iakwb hn hgaphsen diayalma

6. anebh o qeoV en alalagmw kurioV en fwnh salpiggoV

7. yalate tw qew hmwn yalate yalate tw basilei hmwn yalate

8. oti basileuV pashV thV ghV o qeoV yalate sunetwV

9. ebasileusen o qeoV epi ta eqnh o qeoV kaqhtai epi qronou agiou autou

10. arconteV lawn sunhcqhsan meta tou qeou abraam oti tou qeou oi krataioi thV ghV sfodra ephrqhsan

“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina