1. kai ebasileusen sedekiaV uioV iwsia anti iwakim on ebasileusen naboucodonosor basileuein tou iouda

2. kai ouk hkousen autoV kai oi paideV autou kai o laoV thV ghV touV logouV kuriou ouV elalhsen en ceiri ieremiou

3. kai apesteilen o basileuV sedekiaV ton iwacal uion selemiou kai ton sofonian uion maasaiou ton ierea proV ieremian legwn proseuxai dh peri hmwn proV kurion

4. kai ieremiaV hlqen kai dihlqen dia mesou thV polewV kai ouk edwkan auton eiV oikon thV fulakhV

5. kai dunamiV faraw exhlqen ex aiguptou kai hkousan oi caldaioi thn akohn autwn kai anebhsan apo ierousalhm

6. kai egeneto logoV kuriou proV ieremian legwn

7. outwV eipen kurioV outwV ereiV proV basilea iouda ton aposteilanta proV se tou ekzhthsai me idou dunamiV faraw h exelqousa umin eiV bohqeian apostreyousin eiV ghn aiguptou

8. kai anastreyousin autoi oi caldaioi kai polemhsousin epi thn polin tauthn kai sullhmyontai authn kai kausousin authn en puri

9. oti outwV eipen kurioV mh upolabhte taiV yucaiV umwn legonteV apotreconteV apeleusontai af' hmwn oi caldaioi oti ou mh apelqwsin

10. kai ean pataxhte pasan dunamin twn caldaiwn touV polemountaV umaV kai kataleifqwsin tineV ekkekenthmenoi ekastoV en tw topw autou outoi anasthsontai kai kausousin thn polin tauthn en puri

11. kai egeneto ote anebh h dunamiV twn caldaiwn apo ierousalhm apo proswpou thV dunamewV faraw

12. exhlqen ieremiaV apo ierousalhm tou poreuqhnai eiV ghn beniamin tou agorasai ekeiqen en mesw tou laou

13. kai egeneto autoV en pulh beniamin kai ekei anqrwpoV par' w kateluen sarouiaV uioV selemiou uiou ananiou kai sunelaben ton ieremian legwn proV touV caldaiouV su feugeiV

14. kai eipen yeudoV ouk eiV touV caldaiouV egw feugw kai ouk hkousen autou kai sunelaben sarouiaV ton ieremian kai eishgagen auton proV touV arcontaV

15. kai epikranqhsan oi arconteV epi ieremian kai epataxan auton kai apesteilan auton eiV thn oikian iwnaqan tou grammatewV oti tauthn epoihsan eiV oikian fulakhV

16. kai hlqen ieremiaV eiV oikian tou lakkou kai eiV thn cereq kai ekaqisen ekei hmeraV pollaV

17. kai apesteilen sedekiaV kai ekalesen auton kai hrwta auton o basileuV krufaiwV eipein ei estin logoV para kuriou kai eipen estin eiV ceiraV basilewV babulwnoV paradoqhsh

18. kai eipen ieremiaV tw basilei ti hdikhsa se kai touV paidaV sou kai ton laon touton oti su didwV me eiV oikian fulakhV

19. kai pou eisin oi profhtai umwn oi profhteusanteV umin legonteV oti ou mh elqh basileuV babulwnoV epi thn ghn tauthn

20. kai nun kurie basileu pesetw to eleoV mou kata proswpon sou kai ti apostrefeiV me eiV oikian iwnaqan tou grammatewV kai ou mh apoqanw ekei

21. kai sunetaxen o basileuV kai enebalosan auton eiV oikian thV fulakhV kai edidosan autw arton ena thV hmeraV exwqen ou pessousin ewV exelipon oi artoi ek thV polewV kai ekaqisen ieremiaV en th aulh thV fulakhV

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina