1. tade legei kurioV badison kai kthsai seautw perizwma linoun kai periqou peri thn osfun sou kai en udati ou dieleusetai

2. kai ekthsamhn to perizwma kata ton logon kuriou kai perieqhka peri thn osfun mou

3. kai egenhqh logoV kuriou proV me legwn

4. labe to perizwma to peri thn osfun sou kai anasthqi kai badison epi ton eufrathn kai katakruyon auto ekei en th trumalia thV petraV

5. kai eporeuqhn kai ekruya auto en tw eufrath kaqwV eneteilato moi kurioV

6. kai egeneto meq' hmeraV pollaV kai eipen kurioV proV me anasthqi badison epi ton eufrathn kai labe ekeiqen to perizwma o eneteilamhn soi tou katakruyai ekei

7. kai eporeuqhn epi ton eufrathn potamon kai wruxa kai elabon to perizwma ek tou topou ou katwruxa auto ekei kai idou diefqarmenon hn o ou mh crhsqh eiV ouqen

8. kai egenhqh logoV kuriou proV me legwn

9. tade legei kurioV outw fqerw thn ubrin iouda kai thn ubrin ierousalhm

10. thn pollhn tauthn ubrin touV mh boulomenouV upakouein twn logwn mou kai poreuqentaV opisw qewn allotriwn tou douleuein autoiV kai tou proskunein autoiV kai esontai wsper to perizwma touto o ou crhsqhsetai eiV ouqen

11. oti kaqaper kollatai to perizwma peri thn osfun tou anqrwpou outwV ekollhsa proV emauton ton oikon tou israhl kai pan oikon iouda tou genesqai moi eiV laon onomaston kai eiV kauchma kai eiV doxan kai ouk eishkousan mou

12. kai ereiV proV ton laon touton paV askoV plhrwqhsetai oinou kai estai ean eipwsin proV se mh gnonteV ou gnwsomeqa oti paV askoV plhrwqhsetai oinou

13. kai ereiV proV autouV tade legei kurioV idou egw plhrw touV katoikountaV thn ghn tauthn kai touV basileiV autwn touV kaqhmenouV uiouV dauid epi qronou autou kai touV iereiV kai touV profhtaV kai ton ioudan kai pantaV touV katoikountaV ierousalhm mequsmati

14. kai diaskorpiw autouV andra kai ton adelfon autou kai touV pateraV autwn kai touV uiouV autwn en tw autw ouk epipoqhsw legei kurioV kai ou feisomai kai ouk oiktirhsw apo diafqoraV autwn

15. akousate kai enwtisasqe kai mh epairesqe oti kurioV elalhsen

16. dote tw kuriw qew umwn doxan pro tou suskotasai kai proV tou proskoyai podaV umwn ep' orh skoteina kai anameneite eiV fwV kai ekei skia qanatou kai teqhsontai eiV skotoV

17. ean de mh akoushte kekrummenwV klausetai h yuch umwn apo proswpou ubrewV kai kataxousin oi ofqalmoi umwn dakrua oti sunetribh to poimnion kuriou

18. eipate tw basilei kai toiV dunasteuousin tapeinwqhte kai kaqisate oti kaqhreqh apo kefalhV umwn stefanoV doxhV umwn

19. poleiV ai proV noton sunekleisqhsan kai ouk hn o anoigwn apwkisqh ioudaV sunetelesen apoikian teleian

20. analabe ofqalmouV sou ierousalhm kai ide touV ercomenouV apo borra pou estin to poimnion o edoqh soi probata doxhV sou

21. ti ereiV otan episkeptwntai se kai su edidaxaV autouV epi se maqhmata eiV archn ouk wdineV kaqexousin se kaqwV gunaika tiktousan

22. kai ean eiphV en th kardia sou dia ti aphnthsen moi tauta dia to plhqoV thV adikiaV sou anekalufqh ta opisqia sou paradeigmatisqhnai taV pternaV sou

23. ei allaxetai aiqioy to derma autou kai pardaliV ta poikilmata authV kai umeiV dunhsesqe eu poihsai memaqhkoteV ta kaka

24. kai diespeira autouV wV frugana feromena upo anemou eiV erhmon

25. outoV o klhroV sou kai meriV tou apeiqein umaV emoi legei kurioV wV epelaqou mou kai hlpisaV epi yeudesin

26. kagw apokaluyw ta opisw sou epi to proswpon sou kai ofqhsetai h atimia sou

27. kai h moiceia sou kai o cremetismoV sou kai h apallotriwsiV thV porneiaV sou epi twn bounwn kai en toiV agroiV ewraka ta bdelugmata sou ouai soi ierousalhm oti ouk ekaqarisqhV opisw mou ewV tinoV eti

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina