1. o logoV o genomenoV para kuriou proV ieremian legwn

2. akousate touV logouV thV diaqhkhV tauthV kai lalhseiV proV andraV iouda kai proV touV katoikountaV ierousalhm

3. kai ereiV proV autouV tade legei kurioV o qeoV israhl epikataratoV o anqrwpoV oV ouk akousetai twn logwn thV diaqhkhV tauthV

4. hV eneteilamhn toiV patrasin umwn en hmera h anhgagon autouV ek ghV aiguptou ek kaminou thV sidhraV legwn akousate thV fwnhV mou kai poihsate panta osa ean enteilwmai umin kai esesqe moi eiV laon kai egw esomai umin eiV qeon

5. opwV sthsw ton orkon mou on wmosa toiV patrasin umwn tou dounai autoiV ghn reousan gala kai meli kaqwV h hmera auth kai apekriqhn kai eipa genoito kurie

6. kai eipen kurioV proV me anagnwqi touV logouV toutouV en polesin iouda kai exwqen ierousalhm legwn akousate touV logouV thV diaqhkhV tauthV kai poihsate autouV

8. kai ouk epoihsan

9. kai eipen kurioV proV me eureqh sundesmoV en andrasin iouda kai en toiV katoikousin ierousalhm

10. epestrafhsan epi taV adikiaV twn paterwn autwn twn proteron oi ouk hqelon eisakousai twn logwn mou kai idou autoi badizousin opisw qewn allotriwn tou douleuein autoiV kai dieskedasan oikoV israhl kai oikoV iouda thn diaqhkhn mou hn dieqemhn proV touV pateraV autwn

11. dia touto tade legei kurioV idou egw epagw epi ton laon touton kaka ex wn ou dunhsontai exelqein ex autwn kai kekraxontai proV me kai ouk eisakousomai autwn

12. kai poreusontai poleiV iouda kai oi katoikounteV ierousalhm kai kekraxontai proV touV qeouV oiV autoi qumiwsin autoiV mh swsousin autouV en kairw twn kakwn autwn

13. oti kat' ariqmon twn polewn sou hsan qeoi sou iouda kai kat' ariqmon exodwn thV ierousalhm etaxate bwmouV qumian th baal

14. kai su mh proseucou peri tou laou toutou kai mh axiou peri autwn en dehsei kai proseuch oti ouk eisakousomai en tw kairw en w epikalountai me en kairw kakwsewV autwn

15. ti h hgaphmenh en tw oikw mou epoihsen bdelugma mh eucai kai krea agia afelousin apo sou taV kakiaV sou h toutoiV diafeuxh

16. elaian wraian euskion tw eidei ekalesen kurioV to onoma sou eiV fwnhn peritomhV authV anhfqh pur ep' authn megalh h qliyiV epi se hcrewqhsan oi kladoi authV

17. kai kurioV o katafuteusaV se elalhsen epi se kaka anti thV kakiaV oikou israhl kai oikou iouda oti epoihsan eautoiV tou parorgisai me en tw qumian autouV th baal

18. kurie gnwrison moi kai gnwsomai tote eidon ta epithdeumata autwn

19. egw de wV arnion akakon agomenon tou quesqai ouk egnwn ep' eme elogisanto logismon ponhron legonteV deute kai embalwmen xulon eiV ton arton autou kai ektriywmen auton apo ghV zwntwn kai to onoma autou ou mh mnhsqh eti

20. kurie krinwn dikaia dokimazwn nefrouV kai kardiaV idoimi thn para sou ekdikhsin ex autwn oti proV se apekaluya to dikaiwma mou

21. dia touto tade legei kurioV epi touV andraV anaqwq touV zhtountaV thn yuchn mou touV legontaV ou mh profhteushV epi tw onomati kuriou ei de mh apoqanh en taiV cersin hmwn

22. idou egw episkeyomai ep' autouV oi neaniskoi autwn en macaira apoqanountai kai oi uioi autwn kai ai qugatereV autwn teleuthsousin en limw

23. kai egkataleimma ouk estai autwn oti epaxw kaka epi touV katoikountaV en anaqwq en eniautw episkeyewV autwn

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina