1. kai hn o ariqmoV twn uiwn israhl wV h ammoV thV qalasshV h ouk ekmetrhqhsetai oude exariqmhqhsetai kai estai en tw topw ou erreqh autoiV ou laoV mou umeiV ekei klhqhsontai uioi qeou zwntoV

2. kai sunacqhsontai oi uioi iouda kai oi uioi israhl epi to auto kai qhsontai eautoiV archn mian kai anabhsontai ek thV ghV oti megalh h hmera tou iezrael

3. eipate tw adelfw umwn laoV-mou kai th adelfh umwn hlehmenh

4. kriqhte proV thn mhtera umwn kriqhte oti auth ou gunh mou kai egw ouk anhr authV kai exarw thn porneian authV ek proswpou mou kai thn moiceian authV ek mesou mastwn authV

5. opwV an ekdusw authn gumnhn kai apokatasthsw authn kaqwV hmera genesewV authV kai qhsomai authn wV erhmon kai taxw authn wV ghn anudron kai apoktenw authn en diyei

6. kai ta tekna authV ou mh elehsw oti tekna porneiaV estin

7. oti exeporneusen h mhthr autwn kathscunen h tekousa auta eipen gar akolouqhsw opisw twn erastwn mou twn didontwn moi touV artouV mou kai to udwr mou kai ta imatia mou kai ta oqonia mou kai to elaion mou kai panta osa moi kaqhkei

8. dia touto idou egw frassw thn odon authV en skoloyin kai anoikodomhsw taV odouV authV kai thn tribon authV ou mh eurh

9. kai katadiwxetai touV erastaV authV kai ou mh katalabh autouV kai zhthsei autouV kai ou mh eurh autouV kai erei poreusomai kai epistreyw proV ton andra mou ton proteron oti kalwV moi hn tote h nun

10. kai auth ouk egnw oti egw dedwka auth ton siton kai ton oinon kai to elaion kai argurion eplhquna auth auth de argura kai crusa epoihsen th baal

11. dia touto epistreyw kai komioumai ton siton mou kaq' wran autou kai ton oinon mou en kairw autou kai afeloumai ta imatia mou kai ta oqonia mou tou mh kaluptein thn aschmosunhn authV

12. kai nun apokaluyw thn akaqarsian authV enwpion twn erastwn authV kai oudeiV ou mh exelhtai authn ek ceiroV mou

13. kai apostreyw pasaV taV eufrosunaV authV eortaV authV kai taV noumhniaV authV kai ta sabbata authV kai pasaV taV panhgureiV authV

14. kai afaniw ampelon authV kai taV sukaV authV osa eipen misqwmata mou tauta estin a edwkan moi oi erastai mou kai qhsomai auta eiV marturion kai katafagetai auta ta qhria tou agrou kai ta peteina tou ouranou kai ta erpeta thV ghV

15. kai ekdikhsw ep' authn taV hmeraV twn baalim en aiV epequen autoiV kai perietiqeto ta enwtia authV kai ta kaqormia authV kai eporeueto opisw twn erastwn authV emou de epelaqeto legei kurioV

16. dia touto idou egw planw authn kai taxw authn eiV erhmon kai lalhsw epi thn kardian authV

17. kai dwsw auth ta kthmata authV ekeiqen kai thn koilada acwr dianoixai sunesin authV kai tapeinwqhsetai ekei kata taV hmeraV nhpiothtoV authV kai kata taV hmeraV anabasewV authV ek ghV aiguptou

18. kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV kalesei me o anhr mou kai ou kalesei me eti baalim

19. kai exarw ta onomata twn baalim ek stomatoV authV kai ou mh mnhsqwsin ouketi ta onomata autwn

20. kai diaqhsomai autoiV en ekeinh th hmera diaqhkhn meta twn qhriwn tou agrou kai meta twn peteinwn tou ouranou kai meta twn erpetwn thV ghV kai toxon kai romfaian kai polemon suntriyw apo thV ghV kai katoikiw se ep' elpidi

21. kai mnhsteusomai se emautw eiV ton aiwna kai mnhsteusomai se emautw en dikaiosunh kai en krimati kai en eleei kai en oiktirmoiV

22. kai mnhsteusomai se emautw en pistei kai epignwsh ton kurion

23. kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV epakousomai tw ouranw kai o ouranoV epakousetai th gh

24. kai h gh epakousetai ton siton kai ton oinon kai to elaion kai auta epakousetai tw iezrael

25. kai sperw authn emautw epi thV ghV kai elehsw thn ouk-hlehmenhn kai erw tw ou-law-mou laoV mou ei su kai autoV erei kurioV o qeoV mou ei su

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina