1. dikaioV ei kurie oti apologhsomai proV se plhn krimata lalhsw proV se ti oti odoV asebwn euodoutai euqhnhsan panteV oi aqetounteV aqethmata

2. efuteusaV autouV kai errizwqhsan eteknopoihsan kai epoihsan karpon egguV ei su tou stomatoV autwn kai porrw apo twn nefrwn autwn

3. kai su kurie ginwskeiV me dedokimakaV thn kardian mou enantion sou agnison autouV eiV hmeran sfaghV autwn

4. ewV pote penqhsei h gh kai paV o cortoV tou agrou xhranqhsetai apo kakiaV twn katoikountwn en auth hfanisqhsan kthnh kai peteina oti eipan ouk oyetai o qeoV odouV hmwn

5. sou oi podeV trecousin kai ekluousin se pwV paraskeuash ef' ippoiV kai en gh eirhnhV su pepoiqaV pwV poihseiV en fruagmati tou iordanou

6. oti kai oi adelfoi sou kai o oikoV tou patroV sou kai outoi hqethsan se kai autoi ebohsan ek twn opisw sou episunhcqhsan mh pisteushV en autoiV oti lalhsousin proV se kala

7. egkataleloipa ton oikon mou afhka thn klhronomian mou edwka thn hgaphmenhn yuchn mou eiV ceiraV ecqrwn authV

8. egenhqh h klhronomia mou emoi wV lewn en drumw edwken ep' eme thn fwnhn authV dia touto emishsa authn

9. mh sphlaion uainhV h klhronomia mou emoi h sphlaion kuklw authV badisate sunagagete panta ta qhria tou agrou kai elqetwsan tou fagein authn

10. poimeneV polloi diefqeiran ton ampelwna mou emolunan thn merida mou edwkan merida epiqumhthn mou eiV erhmon abaton

11. eteqh eiV afanismon apwleiaV di' eme afanismw hfanisqh pasa h gh oti ouk estin anhr tiqemenoV en kardia

12. epi pasan diekbolhn en th erhmw hlqon talaipwrounteV oti macaira tou kuriou katafagetai ap' akrou thV ghV ewV akrou thV ghV ouk estin eirhnh pash sarki

13. speirate purouV kai akanqaV qerisate oi klhroi autwn ouk wfelhsousin autouV aiscunqhte apo kauchsewV umwn apo oneidismou enanti kuriou

14. oti tade legei kurioV peri pantwn twn geitonwn twn ponhrwn twn aptomenwn thV klhronomiaV mou hV emerisa tw law mou israhl idou egw apospw autouV apo thV ghV autwn kai ton ioudan ekbalw ek mesou autwn

15. kai estai meta to ekbalein me autouV epistreyw kai elehsw autouV kai katoikiw autouV ekaston eiV thn klhronomian autou kai ekaston eiV thn ghn autou

16. kai estai ean maqonteV maqwsin thn odon tou laou mou tou omnuein tw onomati mou zh kurioV kaqwV edidaxan ton laon mou omnuein th baal kai oikodomhqhsontai en mesw tou laou mou

17. ean de mh epistreywsin kai exarw to eqnoV ekeino exarsei kai apwleia

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina