1. kai outoi oi logoi thV biblou ouV apesteilen ieremiaV ex ierousalhm proV touV presbuterouV thV apoikiaV kai proV touV iereiV kai proV touV yeudoprofhtaV epistolhn eiV babulwna th apoikia kai proV apanta ton laon

2. usteron exelqontoV ieconiou tou basilewV kai thV basilisshV kai twn eunoucwn kai pantoV eleuqerou kai desmwtou kai tecnitou ex ierousalhm

3. en ceiri eleasa uiou safan kai gamariou uiou celkiou on apesteilen sedekiaV basileuV iouda proV basilea babulwnoV eiV babulwna legwn

4. outwV eipen kurioV o qeoV israhl epi thn apoikian hn apwkisa apo ierousalhm

5. oikodomhsate oikouV kai katoikhsate kai futeusate paradeisouV kai fagete touV karpouV autwn

6. kai labete gunaikaV kai teknopoihsate uiouV kai qugateraV kai labete toiV uioiV umwn gunaikaV kai taV qugateraV umwn andrasin dote kai plhqunesqe kai mh smikrunqhte

7. kai zhthsate eiV eirhnhn thV ghV eiV hn apwkisa umaV ekei kai proseuxasqe peri autwn proV kurion oti en eirhnh authV estai eirhnh umin

8. oti outwV eipen kurioV mh anapeiqetwsan umaV oi yeudoprofhtai oi en umin kai mh anapeiqetwsan umaV oi manteiV umwn kai mh akouete eiV ta enupnia umwn a umeiV enupniazesqe

9. oti adika autoi profhteuousin umin epi tw onomati mou kai ouk apesteila autouV

10. oti outwV eipen kurioV otan mellh plhrousqai babulwni ebdomhkonta eth episkeyomai umaV kai episthsw touV logouV mou ef' umaV tou ton laon umwn apostreyai eiV ton topon touton

11. kai logioumai ef' umaV logismon eirhnhV kai ou kaka tou dounai umin tauta

12. kai proseuxasqe proV me kai eisakousomai umwn

13. kai ekzhthsate me kai eurhsete me oti zhthsete me en olh kardia umwn

14. kai epifanoumai umin

15. oti eipate katesthsen hmin kurioV profhtaV en babulwni

21. outwV eipen kurioV epi aciab kai epi sedekian idou egw didwmi autouV eiV ceiraV basilewV babulwnoV kai pataxei autouV kat' ofqalmouV umwn

22. kai lhmyontai ap' autwn kataran en pash th apoikia iouda en babulwni legonteV poihsai se kurioV wV sedekian epoihsen kai wV aciab ouV apethganisen basileuV babulwnoV en puri

23. di' hn epoihsan anomian en israhl kai emoicwnto taV gunaikaV twn politwn autwn kai logon ecrhmatisan en tw onomati mou on ou sunetaxa autoiV kai egw martuV fhsin kurioV

24. kai proV samaian ton nelamithn ereiV

25. ouk apesteila se tw onomati mou kai proV sofonian uion maasaiou ton ierea eipe

26. kurioV edwken se eiV ierea anti iwdae tou ierewV genesqai epistathn en tw oikw kuriou panti anqrwpw profhteuonti kai panti anqrwpw mainomenw kai dwseiV auton eiV to apokleisma kai eiV ton katarrakthn

27. kai nun dia ti suneloidorhsate ieremian ton ex anaqwq ton profhteusanta umin

28. ou dia touto apesteilen proV umaV eiV babulwna legwn makran estin oikodomhsate oikiaV kai katoikhsate kai futeusate khpouV kai fagesqe ton karpon autwn

29. kai anegnw sofoniaV to biblion eiV ta wta ieremiou

30. kai egeneto logoV kuriou proV ieremian legwn

31. aposteilon proV thn apoikian legwn outwV eipen kurioV epi samaian ton nelamithn epeidh eprofhteusen umin samaiaV kai egw ouk apesteila auton kai pepoiqenai epoihsen umaV ep' adikoiV

32. dia touto outwV eipen kurioV idou egw episkeyomai epi samaian kai epi to genoV autou kai ouk estai autwn anqrwpoV en mesw umwn tou idein ta agaqa a egw poihsw umin ouk oyontai

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina