1. o logoV o genomenoV para kuriou proV ieremian ote apesteilen proV auton o basileuV sedekiaV ton pascwr uion melciou kai sofonian uion maasaiou ton ierea legwn

2. eperwthson peri hmwn ton kurion oti basileuV babulwnoV efesthken ef' hmaV ei poihsei kurioV kata panta ta qaumasia autou kai apeleusetai af' hmwn

3. kai eipen proV autouV ieremiaV outwV ereite proV sedekian basilea iouda

4. tade legei kurioV idou egw metastrefw ta opla ta polemika en oiV umeiV polemeite en autoiV proV touV caldaiouV touV sugkekleikotaV umaV exwqen tou teicouV eiV to meson thV polewV tauthV

5. kai polemhsw egw umaV en ceiri ektetamenh kai en bracioni krataiw meta qumou kai orghV kai parorgismou megalou

6. kai pataxw pantaV touV katoikountaV en th polei tauth touV anqrwpouV kai ta kthnh en qanatw megalw kai apoqanountai

7. kai meta tauta outwV legei kurioV dwsw ton sedekian basilea iouda kai touV paidaV autou kai ton laon ton kataleifqenta en th polei tauth apo tou qanatou kai apo tou limou kai apo thV macairaV eiV ceiraV ecqrwn autwn twn zhtountwn taV yucaV autwn kai katakoyousin autouV en stomati macairaV ou feisomai ep' autoiV kai ou mh oiktirhsw autouV

8. kai proV ton laon touton ereiV tade legei kurioV idou egw dedwka pro proswpou umwn thn odon thV zwhV kai thn odon tou qanatou

9. o kaqhmenoV en th polei tauth apoqaneitai en macaira kai en limw kai o ekporeuomenoV proscwrhsai proV touV caldaiouV touV sugkekleikotaV umaV zhsetai kai estai h yuch autou eiV skula kai zhsetai

10. dioti esthrika to proswpon mou epi thn polin tauthn eiV kaka kai ouk eiV agaqa eiV ceiraV basilewV babulwnoV paradoqhsetai kai katakausei authn en puri

11. o oikoV basilewV iouda akousate logon kuriou

12. oikoV dauid tade legei kurioV krinate to prwi krima kai kateuqunate kai exelesqe dihrpasmenon ek ceiroV adikountoV auton opwV mh anafqh wV pur h orgh mou kai kauqhsetai kai ouk estai o sbeswn

13. idou egw proV se ton katoikounta thn koilada sor thn pedinhn touV legontaV tiV ptohsei hmaV h tiV eiseleusetai proV to katoikhthrion hmwn

14. kai anayw pur en tw drumw authV kai edetai panta ta kuklw authV

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina