2. outwV eipen kurioV poihson desmouV kai kloiouV kai periqou peri ton trachlon sou

3. kai aposteleiV autouV proV basilea idoumaiaV kai proV basilea mwab kai proV basilea uiwn ammwn kai proV basilea turou kai proV basilea sidwnoV en cersin aggelwn autwn twn ercomenwn eiV apanthsin autwn eiV ierousalhm proV sedekian basilea iouda

4. kai suntaxeiV autoiV proV touV kuriouV autwn eipein outwV eipen kurioV o qeoV israhl outwV ereite proV touV kuriouV umwn

5. oti egw epoihsa thn ghn en th iscui mou th megalh kai en tw epiceirw mou tw uyhlw kai dwsw authn w ean doxh en ofqalmoiV mou

6. edwka thn ghn tw naboucodonosor basilei babulwnoV douleuein autw kai ta qhria tou agrou ergazesqai autw

8. kai to eqnoV kai h basileia osoi ean mh embalwsin ton trachlon autwn upo ton zugon basilewV babulwnoV en macaira kai en limw episkeyomai autouV eipen kurioV ewV eklipwsin en ceiri autou

9. kai umeiV mh akouete twn yeudoprofhtwn umwn kai twn manteuomenwn umin kai twn enupniazomenwn umin kai twn oiwnismatwn umwn kai twn farmakwn umwn twn legontwn ou mh ergashsqe tw basilei babulwnoV

10. oti yeudh autoi profhteuousin umin proV to makrunai umaV apo thV ghV umwn

11. kai to eqnoV o ean eisagagh ton trachlon autou upo ton zugon basilewV babulwnoV kai ergashtai autw kai kataleiyw auton epi thV ghV autou kai ergatai autw kai enoikhsei en auth

12. kai proV sedekian basilea iouda elalhsa kata pantaV touV logouV toutouV legwn eisagagete ton trachlon umwn

14. kai ergasasqe tw basilei babulwnoV oti adika autoi profhteuousin umin

15. oti ouk apesteila autouV fhsin kurioV kai profhteuousin tw onomati mou ep' adikw proV to apolesai umaV kai apoleisqe umeiV kai oi profhtai umwn oi profhteuonteV umin ep' adikw yeudh

16. umin kai panti tw law toutw kai toiV iereusin elalhsa legwn outwV eipen kurioV mh akouete twn logwn twn profhtwn twn profhteuontwn umin legontwn idou skeuh oikou kuriou epistreyei ek babulwnoV oti adika autoi profhteuousin umin ouk apesteila autouV

18. ei profhtai eisin kai ei estin logoV kuriou en autoiV apanthsatwsan moi

19. oti outwV eipen kurioV kai twn epiloipwn skeuwn

20. wn ouk elaben basileuV babulwnoV ote apwkisen ton ieconian ex ierousalhm

22. eiV babulwna eiseleusetai legei kurioV

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina