1. o logoV o genomenoV proV ieremian epi panta ton laon iouda en tw etei tw tetartw tou iwakim uiou iwsia basilewV iouda

2. on elalhsen proV panta ton laon iouda kai proV touV katoikountaV ierousalhm legwn

3. en triskaidekatw etei iwsia uiou amwV basilewV iouda kai ewV thV hmeraV tauthV eikosi kai tria eth kai elalhsa proV umaV orqrizwn kai legwn

4. kai apestellon proV umaV touV doulouV mou touV profhtaV orqrou apostellwn kai ouk eishkousate kai ou prosescete toiV wsin umwn

5. legwn apostrafhte ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai apo twn ponhrwn epithdeumatwn umwn kai katoikhsete epi thV ghV hV edwka umin kai toiV patrasin umwn ap' aiwnoV kai ewV aiwnoV

6. mh poreuesqe opisw qewn allotriwn tou douleuein autoiV kai tou proskunein autoiV opwV mh parorgizhte me en toiV ergoiV twn ceirwn umwn tou kakwsai umaV

7. kai ouk hkousate mou

8. dia touto tade legei kurioV epeidh ouk episteusate toiV logoiV mou

9. idou egw apostellw kai lhmyomai thn patrian apo borra kai axw autouV epi thn ghn tauthn kai epi touV katoikountaV authn kai epi panta ta eqnh ta kuklw authV kai exerhmwsw autouV kai dwsw autouV eiV afanismon kai eiV surigmon kai eiV oneidismon aiwnion

10. kai apolw ap' autwn fwnhn caraV kai fwnhn eufrosunhV fwnhn numfiou kai fwnhn numfhV osmhn murou kai fwV lucnou

11. kai estai pasa h gh eiV afanismon kai douleusousin en toiV eqnesin ebdomhkonta eth

12. kai en tw plhrwqhnai ta ebdomhkonta eth ekdikhsw to eqnoV ekeino fhsin kurioV kai qhsomai autouV eiV afanismon aiwnion

13. kai epaxw epi thn ghn ekeinhn pantaV touV logouV mou ouV elalhsa kat' authV panta ta gegrammena en tw bibliw toutw

14. a eprofhteusen ieremiaV epi ta eqnh ta ailam

15. tade legei kurioV suntribhtw to toxon ailam arch dunasteiaV autwn

16. kai epaxw epi ailam tessaraV anemouV ek twn tessarwn akrwn tou ouranou kai diasperw autouV en pasin toiV anemoiV toutoiV kai ouk estai eqnoV o ouc hxei ekei oi exwsmenoi ailam

17. kai ptohsw autouV enantion twn ecqrwn autwn twn zhtountwn thn yuchn autwn kai epaxw ep' autouV kaka kata thn orghn tou qumou mou kai epapostelw opisw autwn thn macairan mou ewV tou exanalwsai autouV

18. kai qhsw ton qronon mou en ailam kai exapostelw ekeiqen basilea kai megistanaV

19. kai estai ep' escatou twn hmerwn apostreyw thn aicmalwsian ailam legei kurioV

20. en arch basileuontoV sedekiou tou basilewV egeneto o logoV outoV peri ailam

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina