1. en etei dwdekatw tw acaz basilei iouda ebasileusen wshe uioV hla en samareia epi israhl ennea eth

2. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou plhn ouc wV oi basileiV israhl oi hsan emprosqen autou

3. ep' auton anebh salamanasar basileuV assuriwn kai egenhqh autw wshe douloV kai epestreyen autw manaa

4. kai euren basileuV assuriwn en tw wshe adikian oti apesteilen aggelouV proV shgwr basilea aiguptou kai ouk hnegken manaa tw basilei assuriwn en tw eniautw ekeinw kai epoliorkhsen auton o basileuV assuriwn kai edhsen auton en oikw fulakhV

5. kai anebh o basileuV assuriwn en pash th gh kai anebh eiV samareian kai epoliorkhsen ep' authn tria eth

6. en etei enatw wshe sunelaben basileuV assuriwn thn samareian kai apwkisen ton israhl eiV assuriouV kai katwkisen autouV en alae kai en abwr potamoiV gwzan kai orh mhdwn

7. kai egeneto oti hmarton oi uioi israhl tw kuriw qew autwn tw anagagonti autouV ek ghV aiguptou upokatwqen ceiroV faraw basilewV aiguptou kai efobhqhsan qeouV eterouV

8. kai eporeuqhsan toiV dikaiwmasin twn eqnwn wn exhren kurioV apo proswpou uiwn israhl kai oi basileiV israhl osoi epoihsan

9. kai osoi hmfiesanto oi uioi israhl logouV ouc outwV kata kuriou qeou autwn kai wkodomhsan eautoiV uyhla en pasaiV taiV polesin autwn apo purgou fulassontwn ewV polewV ocuraV

10. kai esthlwsan eautoiV sthlaV kai alsh epi panti bounw uyhlw kai upokatw pantoV xulou alswdouV

11. kai equmiasan ekei en pasin uyhloiV kaqwV ta eqnh a apwkisen kurioV ek proswpou autwn kai epoihsan koinwnouV kai ecaraxan tou parorgisai ton kurion

12. kai elatreusan toiV eidwloiV oiV eipen kurioV autoiV ou poihsete to rhma touto kuriw

13. kai diemarturato kurioV en tw israhl kai en tw iouda en ceiri pantwn twn profhtwn autou pantoV orwntoV legwn apostrafhte apo twn odwn umwn twn ponhrwn kai fulaxate taV entolaV mou kai ta dikaiwmata mou kai panta ton nomon on eneteilamhn toiV patrasin umwn osa apesteila autoiV en ceiri twn doulwn mou twn profhtwn

14. kai ouk hkousan kai esklhrunan ton nwton autwn uper ton nwton twn paterwn autwn

15. kai ta marturia autou osa diemarturato autoiV ouk efulaxan kai eporeuqhsan opisw twn mataiwn kai emataiwqhsan kai opisw twn eqnwn twn perikuklw autwn wn eneteilato autoiV tou mh poihsai kata tauta

16. egkatelipon taV entolaV kuriou qeou autwn kai epoihsan eautoiV cwneuma duo damaleiV kai epoihsan alsh kai prosekunhsan pash th dunamei tou ouranou kai elatreusan tw baal

17. kai dihgon touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn en puri kai emanteuonto manteiaV kai oiwnizonto kai epraqhsan tou poihsai to ponhron en ofqalmoiV kuriou parorgisai auton

18. kai equmwqh kurioV sfodra en tw israhl kai apesthsen autouV apo tou proswpou autou kai ouc upeleifqh plhn fulh iouda monwtath

19. kai ge ioudaV ouk efulaxen taV entolaV kuriou tou qeou autwn kai eporeuqhsan en toiV dikaiwmasin israhl oiV epoihsan

20. kai apewsanto ton kurion en panti spermati israhl kai esaleusen autouV kai edwken autouV en ceiri diarpazontwn autouV ewV ou aperriyen autouV apo proswpou autou

21. oti plhn israhl epanwqen oikou dauid kai ebasileusan ton ieroboam uion nabat kai exewsen ieroboam ton israhl exopisqen kuriou kai exhmarten autouV amartian megalhn

22. kai eporeuqhsan oi uioi israhl en pash amartia ieroboam h epoihsen ouk apesthsan ap' authV

23. ewV ou metesthsen kurioV ton israhl apo proswpou autou kaqwV elalhsen kurioV en ceiri pantwn twn doulwn autou twn profhtwn kai apwkisqh israhl epanwqen thV ghV autou eiV assuriouV ewV thV hmeraV tauthV

24. kai hgagen basileuV assuriwn ek babulwnoV ton ek counqa kai apo aia kai apo aimaq kai sepfarouain kai katwkisqhsan en polesin samareiaV anti twn uiwn israhl kai eklhronomhsan thn samareian kai katwkhsan en taiV polesin authV

25. kai egeneto en arch thV kaqedraV autwn ouk efobhqhsan ton kurion kai apesteilen kurioV en autoiV touV leontaV kai hsan apoktennonteV en autoiV

26. kai eipon tw basilei assuriwn legonteV ta eqnh a apwkisaV kai antekaqisaV en polesin samareiaV ouk egnwsan to krima tou qeou thV ghV kai apesteilen eiV autouV touV leontaV kai idou eisin qanatounteV autouV kaqoti ouk oidasin to krima tou qeou thV ghV

27. kai eneteilato o basileuV assuriwn legwn apagete ekeiqen kai poreuesqwsan kai katoikeitwsan ekei kai fwtiousin autouV to krima tou qeou thV ghV

28. kai hgagon ena twn ierewn wn apwkisan apo samareiaV kai ekaqisen en baiqhl kai hn fwtizwn autouV pwV fobhqwsin ton kurion

29. kai hsan poiounteV eqnh eqnh qeouV autwn kai eqhkan en oikw twn uyhlwn wn epoihsan oi samaritai eqnh en taiV polesin autwn en aiV katwkoun en autaiV

30. kai oi andreV babulwnoV epoihsan thn sokcwqbainiq kai oi andreV couq epoihsan thn nhrigel kai oi andreV aimaq epoihsan thn asimaq

31. kai oi euaioi epoihsan thn eblazer kai thn qarqak kai oi sepfarouain katekaion touV uiouV autwn en puri tw adramelec kai anhmelec qeoiV sepfarouain

32. kai hsan foboumenoi ton kurion kai katwkisan ta bdelugmata autwn en toiV oikoiV twn uyhlwn a epoihsan en samareia eqnoV eqnoV en polei en h katwkoun en auth kai hsan foboumenoi ton kurion kai epoihsan eautoiV iereiV twn uyhlwn kai epoihsan eautoiV en oikw twn uyhlwn

33. ton kurion efobounto kai toiV qeoiV autwn elatreuon kata to krima twn eqnwn oqen apwkisen autouV ekeiqen

34. ewV thV hmeraV tauthV autoi epoioun kata to krima autwn autoi fobountai kai autoi poiousin kata ta dikaiwmata autwn kai kata thn krisin autwn kai kata ton nomon kai kata thn entolhn hn eneteilato kurioV toiV uioiV iakwb ou eqhken to onoma autou israhl

35. kai dieqeto kurioV met' autwn diaqhkhn kai eneteilato autoiV legwn ou fobhqhsesqe qeouV eterouV kai ou proskunhsete autoiV kai ou latreusete autoiV kai ou qusiasete autoiV

36. oti all' h tw kuriw oV anhgagen umaV ek ghV aiguptou en iscui megalh kai en bracioni uyhlw auton fobhqhsesqe kai autw proskunhsete kai autw qusete

37. kai ta dikaiwmata kai ta krimata kai ton nomon kai taV entolaV aV egrayen umin fulassesqe poiein pasaV taV hmeraV kai ou fobhqhsesqe qeouV eterouV

38. kai thn diaqhkhn hn dieqeto meq' umwn ouk epilhsesqe kai ou fobhqhsesqe qeouV eterouV

39. oti all' h ton kurion qeon umwn fobhqhsesqe kai autoV exeleitai umaV ek pantwn twn ecqrwn umwn

40. kai ouk akousesqe epi tw krimati autwn o autoi poiousin

41. kai hsan ta eqnh tauta foboumenoi ton kurion kai toiV gluptoiV autwn hsan douleuonteV kai ge oi uioi kai oi uioi twn uiwn autwn kaqa epoihsan oi patereV autwn poiousin ewV thV hmeraV tauthV

“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina