1. tade legei kurioV idou egw exegeirw epi babulwna kai epi touV katoikountaV caldaiouV anemon kauswna diafqeironta

2. kai exapostelw eiV babulwna ubristaV kai kaqubrisousin authn kai lumanountai thn ghn authV ouai epi babulwna kukloqen en hmera kakwsewV authV

3. ep' authn teinetw o teinwn to toxon autou kai periqesqw w estin opla autw kai mh feishsqe epi neaniskouV authV kai afanisate pasan thn dunamin authV

4. kai pesountai traumatiai en gh caldaiwn kai katakekenthmenoi exwqen authV

5. dioti ouk echreusen israhl kai ioudaV apo qeou autwn apo kuriou pantokratoroV oti h gh autwn eplhsqh adikiaV apo twn agiwn israhl

6. feugete ek mesou babulwnoV kai anaswzete ekastoV thn yuchn autou kai mh aporrifhte en th adikia authV oti kairoV ekdikhsewV authV estin para kuriou antapodoma autoV antapodidwsin auth

7. pothrion crusoun babulwn en ceiri kuriou mequskon pasan thn ghn apo tou oinou authV epiosan eqnh dia touto esaleuqhsan

8. kai afnw epesen babulwn kai sunetribh qrhneite authn labete rhtinhn th diafqora authV ei pwV iaqhsetai

9. iatreusamen thn babulwna kai ouk iaqh egkatalipwmen authn kai apelqwmen ekastoV eiV thn ghn autou oti hggisen eiV ouranon to krima authV exhren ewV twn astrwn

10. exhnegken kurioV to krima autou deute kai anaggeilwmen eiV siwn ta erga kuriou qeou hmwn

11. paraskeuazete ta toxeumata plhroute taV faretraV hgeiren kurioV to pneuma basilewV mhdwn oti eiV babulwna h orgh autou tou exoleqreusai authn oti ekdikhsiV kuriou estin ekdikhsiV laou autou estin

12. epi teicewn babulwnoV arate shmeion episthsate faretraV egeirate fulakaV etoimasate opla oti eneceirhsen kai poihsei kurioV a elalhsen epi touV katoikountaV babulwna

13. kataskhnountaV ef' udasi polloiV kai epi plhqei qhsaurwn authV hkei to peraV sou alhqwV eiV ta splagca sou

14. oti wmosen kurioV kata tou bracionoV autou dioti plhrwsw se anqrwpwn wsei akridwn kai fqegxontai epi se oi katabainonteV

15. poiwn ghn en th iscui autou etoimazwn oikoumenhn en th sofia autou en th sunesei autou exeteinen ton ouranon

16. eiV fwnhn eqeto hcoV udatoV en tw ouranw kai anhgagen nefelaV ap' escatou thV ghV astrapaV eiV ueton epoihsen kai exhgagen fwV ek qhsaurwn autou

17. emwranqh paV anqrwpoV apo gnwsewV kathscunqh paV crusocooV apo twn gluptwn autou oti yeudh ecwneusan ouk estin pneuma en autoiV

18. mataia estin erga memwkhmena en kairw episkeyewV autwn apolountai

19. ou toiauth meriV tw iakwb oti o plasaV ta panta autoV estin klhronomia autou kurioV onoma autw

20. diaskorpizeiV su moi skeuh polemou kai diaskorpiw en soi eqnh kai exarw ek sou basileiV

21. kai diaskorpiw en soi ippon kai anabathn autou kai diaskorpiw en soi armata kai anabataV autwn

22. kai diaskorpiw en soi neaniskon kai parqenon kai diaskorpiw en soi andra kai gunaika

23. kai diaskorpiw en soi poimena kai to poimnion autou kai diaskorpiw en soi gewrgon kai to gewrgion autou kai diaskorpiw en soi hgemonaV kai strathgouV sou

24. kai antapodwsw th babulwni kai pasi toiV katoikousi caldaioiV pasaV taV kakiaV autwn aV epoihsan epi siwn kat' ofqalmouV umwn legei kurioV

25. idou egw proV se to oroV to diefqarmenon to diafqeiron pasan thn ghn kai ektenw thn ceira mou epi se kai katakuliw se apo twn petrwn kai dwsw se wV oroV empepurismenon

26. kai ou mh labwsin apo sou liqon eiV gwnian kai liqon eiV qemelion oti eiV afanismon eiV ton aiwna esh legei kurioV

27. arate shmeion epi thV ghV salpisate en eqnesin salpiggi agiasate ep' authn eqnh paraggeilate ep' authn basileiaiV ararat par' emou kai toiV ascanazaioiV episthsate ep' authn belostaseiV anabibasate ep' authn ippon wV akridwn plhqoV

28. agiasate ep' authn eqnh ton basilea twn mhdwn kai pashV thV ghV touV hgoumenouV autou kai pantaV touV strathgouV autou

29. eseisqh h gh kai eponesen dioti exanesth epi babulwna logismoV kuriou tou qeinai thn ghn babulwnoV eiV afanismon kai mh katoikeisqai authn

30. exelipen machthV babulwnoV tou polemein kaqhsontai ekei en perioch eqrausqh h dunasteia autwn egenhqhsan wsei gunaikeV enepurisqh ta skhnwmata authV sunetribhsan oi mocloi authV

31. diwkwn eiV apanthsin diwkontoV diwxetai kai anaggellwn eiV apanthsin anaggellontoV tou anaggeilai tw basilei babulwnoV oti ealwken h poliV autou

32. ap' escatou twn diabasewn autou elhmfqhsan kai ta sustemata autwn eneprhsan en puri kai andreV autou oi polemistai exercontai

33. dioti tade legei kurioV oikoi basilewV babulwnoV wV alwn wrimoV alohqhsontai eti mikron kai hxei o amhtoV authV

34. katefagen me emerisato me katelaben me skeuoV lepton naboucodonosor basileuV babulwnoV katepien me wV drakwn eplhsen thn koilian autou apo thV trufhV mou exwsen me

35. oi mocqoi mou kai ai talaipwriai mou eiV babulwna erei katoikousa siwn kai to aima mou epi touV katoikountaV caldaiouV erei ierousalhm

36. dia touto tade legei kurioV idou egw krinw thn antidikon sou kai ekdikhsw thn ekdikhsin sou kai erhmwsw thn qalassan authV kai xhranw thn phghn authV

37. kai estai babulwn eiV afanismon kai ou katoikhqhsetai

38. ama wV leonteV exhgerqhsan kai wV skumnoi leontwn

39. en th qermasia autwn dwsw pothma autoiV kai mequsw autouV opwV karwqwsin kai upnwswsin upnon aiwnion kai ou mh egerqwsi legei kurioV

40. katabibasw autouV wV arnaV eiV sfaghn kai wV kriouV met' erifwn

41. pwV ealw kai eqhreuqh to kauchma pashV thV ghV pwV egeneto babulwn eiV afanismon en toiV eqnesin

42. anebh epi babulwna h qalassa en hcw kumatwn authV kai katekalufqh

43. egenhqhsan ai poleiV authV gh anudroV kai abatoV ou katoikhsei en auth oude eiV oude mh katalush en auth uioV anqrwpou

44. kai ekdikhsw epi babulwna kai exoisw a katepien ek tou stomatoV authV kai ou mh sunacqwsin proV authn eti ta eqnh

49. kai en babulwni pesountai traumatiai pashV thV ghV

50. anaswzomenoi ek ghV poreuesqe kai mh istasqe oi makroqen mnhsqhte tou kuriou kai ierousalhm anabhtw epi thn kardian umwn

51. hscunqhmen oti hkousamen oneidismon hmwn katekaluyen atimia to proswpon hmwn eishlqon allogeneiV eiV ta agia hmwn eiV oikon kuriou

52. dia touto idou hmerai ercontai legei kurioV kai ekdikhsw epi ta glupta authV kai en pash th gh authV pesountai traumatiai

53. oti ean anabh babulwn wV o ouranoV kai oti ean ocurwsh uyoV iscuoV authV par' emou hxousin exoleqreuonteV authn legei kurioV

54. fwnh kraughV en babulwni kai suntribh megalh en gh caldaiwn

55. oti exwleqreusen kurioV thn babulwna kai apwlesen ap' authV fwnhn megalhn hcousan wV udata polla edwken eiV oleqron fwnhn authV

56. oti hlqen epi babulwna talaipwria ealwsan oi machtai authV eptohtai to toxon autwn oti qeoV antapodidwsin autoiV kurioV antapodidwsin auth thn antapodosin

57. kai mequsei meqh touV hgemonaV authV kai touV sofouV authV kai touV strathgouV authV legei o basileuV kurioV pantokratwr onoma autw

58. tade legei kurioV teicoV babulwnoV eplatunqh kataskaptomenon kataskafhsetai kai ai pulai authV ai uyhlai empurisqhsontai kai ou kopiasousin laoi eiV kenon kai eqnh en arch ekleiyousin

59. o logoV on eneteilato kurioV ieremia tw profhth eipein tw saraia uiw nhriou uiou maasaiou ote eporeueto para sedekiou basilewV iouda eiV babulwna en tw etei tw tetartw thV basileiaV autou kai saraiaV arcwn dwrwn

60. kai egrayen ieremiaV panta ta kaka a hxei epi babulwna en bibliw eni pantaV touV logouV toutouV touV gegrammenouV epi babulwna

61. kai eipen ieremiaV proV saraian otan elqhV eiV babulwna kai oyh kai anagnwsh pantaV touV logouV toutouV

62. kai ereiV kurie kurie su elalhsaV epi ton topon touton tou exoleqreusai auton kai tou mh einai en autw katoikountaV apo anqrwpou ewV kthnouV oti afanismoV eiV ton aiwna estai

63. kai estai otan paush tou anaginwskein to biblion touto kai epidhseiV ep' auto liqon kai riyeiV auto eiV meson tou eufratou

64. kai ereiV outwV katadusetai babulwn kai ou mh anasth apo proswpou twn kakwn wn egw epagw ep' authn

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina