1. kai su mh labhV gunaika legei kurioV o qeoV israhl

2. kai ou gennhqhsetai soi uioV oude qugathr en tw topw toutw

3. oti tade legei kurioV peri twn uiwn kai peri twn qugaterwn twn gennwmenwn en tw topw toutw kai peri twn mhterwn autwn twn tetokuiwn autouV kai peri twn paterwn autwn twn gegennhkotwn autouV en th gh tauth

4. en qanatw noserw apoqanountai ou kophsontai kai ou tafhsontai eiV paradeigma epi proswpou thV ghV esontai kai toiV qhrioiV thV ghV kai toiV peteinoiV tou ouranou en macaira pesountai kai en limw suntelesqhsontai

5. tade legei kurioV mh eiselqhV eiV qiason autwn kai mh poreuqhV tou koyasqai kai mh penqhshV autouV oti afestaka thn eirhnhn mou apo tou laou toutou

6. ou mh koywntai autouV oude entomidaV ou mh poihswsin kai ou xurhsontai

7. kai ou mh klasqh artoV en penqei autwn eiV paraklhsin epi teqnhkoti ou potiousin auton pothrion eiV paraklhsin epi patri kai mhtri autou

8. eiV oikian potou ouk eiseleush sugkaqisai met' autwn tou fagein kai piein

9. dioti tade legei kurioV o qeoV israhl idou egw kataluw ek tou topou toutou enwpion twn ofqalmwn umwn kai en taiV hmeraiV umwn fwnhn caraV kai fwnhn eufrosunhV fwnhn numfiou kai fwnhn numfhV

10. kai estai otan anaggeilhV tw law toutw apanta ta rhmata tauta kai eipwsin proV se dia ti elalhsen kurioV ef' hmaV panta ta kaka tauta tiV h adikia hmwn kai tiV h amartia hmwn hn hmartomen enanti kuriou tou qeou hmwn

11. kai ereiV autoiV anq' wn egkatelipon me oi patereV umwn legei kurioV kai wconto opisw qewn allotriwn kai edouleusan autoiV kai prosekunhsan autoiV kai eme egkatelipon kai ton nomon mou ouk efulaxanto

12. kai umeiV eponhreusasqe uper touV pateraV umwn kai idou umeiV poreuesqe ekastoV opisw twn arestwn thV kardiaV umwn thV ponhraV tou mh upakouein mou

13. kai aporriyw umaV apo thV ghV tauthV eiV thn ghn hn ouk hdeite umeiV kai oi patereV umwn kai douleusete ekei qeoiV eteroiV oi ou dwsousin umin eleoV

14. dia touto idou hmerai ercontai legei kurioV kai ouk erousin eti zh kurioV o anagagwn touV uiouV israhl ek ghV aiguptou

15. alla zh kurioV oV anhgagen ton oikon israhl apo ghV borra kai apo paswn twn cwrwn ou exwsqhsan ekei kai apokatasthsw autouV eiV thn ghn autwn hn edwka toiV patrasin autwn

16. idou egw apostellw touV aleeiV touV pollouV legei kurioV kai alieusousin autouV kai meta tauta apostelw touV pollouV qhreutaV kai qhreusousin autouV epanw pantoV orouV kai epanw pantoV bounou kai ek twn trumaliwn twn petrwn

17. oti oi ofqalmoi mou epi pasaV taV odouV autwn kai ouk ekrubh ta adikhmata autwn apenanti twn ofqalmwn mou

18. kai antapodwsw diplaV taV adikiaV autwn kai taV amartiaV autwn ef' aiV ebebhlwsan thn ghn mou en toiV qnhsimaioiV twn bdelugmatwn autwn kai en taiV anomiaiV autwn en aiV eplhmmelhsan thn klhronomian mou

19. kurie iscuV mou kai bohqeia mou kai katafugh mou en hmera kakwn proV se eqnh hxousin ap' escatou thV ghV kai erousin wV yeudh ekthsanto oi patereV hmwn eidwla kai ouk estin en autoiV wfelhma

20. ei poihsei eautw anqrwpoV qeouV kai outoi ouk eisin qeoi

21. dia touto idou egw dhlwsw autoiV en tw kairw toutw thn ceira mou kai gnwriw autoiV thn dunamin mou kai gnwsontai oti onoma moi kurioV

“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina