1. kai egeneto en tw etei tw enatw tou sedekia basilewV iouda en tw mhni tw dekatw paregeneto naboucodonosor basileuV babulwnoV kai pasa h dunamiV autou epi ierousalhm kai epoliorkoun authn

2. kai en tw endekatw etei tou sedekia en tw mhni tw tetartw enath tou mhnoV erragh h poliV

3. kai eishlqon panteV oi hgemoneV basilewV babulwnoV kai ekaqisan en pulh th mesh nargalasar kai samagwq kai nabousacar kai nabousariV kai nagargasnaser rabamag kai oi kataloipoi hgemoneV basilewV babulwnoV

14. kai apesteilan kai elabon ton ieremian ex aulhV thV fulakhV kai edwkan auton proV ton godolian uion acikam uiou safan kai exhgagon auton kai ekaqisen en mesw tou laou

15. kai proV ieremian egeneto logoV kuriou en th aulh thV fulakhV legwn

16. poreuou kai eipon proV abdemelec ton aiqiopa outwV eipen kurioV o qeoV israhl idou egw ferw touV logouV mou epi thn polin tauthn eiV kaka kai ouk eiV agaqa

17. kai swsw se en th hmera ekeinh kai ou mh dwsw se eiV ceiraV twn anqrwpwn wn su fobh apo proswpou autwn

18. oti swzwn swsw se kai en romfaia ou mh peshV kai estai h yuch sou eiV eurema oti epepoiqeiV ep' emoi fhsin kurioV

“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina