1. epi touV allofulouV

2. tade legei kurioV idou udata anabainei apo borra kai estai eiV ceimarroun katakluzonta kai kataklusei ghn kai to plhrwma authV polin kai touV katoikountaV en auth kai kekraxontai oi anqrwpoi kai alalaxousin apanteV oi katoikounteV thn ghn

3. apo fwnhV ormhV autou apo twn oplwn twn podwn autou kai apo seismou twn armatwn autou hcou trocwn autou ouk epestreyan patereV ef' uiouV autwn apo eklusewV ceirwn autwn

4. en th hmera th ercomenh tou apolesai pantaV touV allofulouV kai afaniw thn turon kai thn sidwna kai pantaV touV kataloipouV thV bohqeiaV autwn oti exoleqreusei kurioV touV kataloipouV twn nhswn

5. hkei falakrwma epi gazan aperrifh askalwn kai oi kataloipoi enakim ewV tinoV koyeiV

6. h macaira tou kuriou ewV tinoV ouc hsucaseiV apokatasthqi eiV ton koleon sou anapausai kai eparqhti

7. pwV hsucasei kai kurioV eneteilato auth epi thn askalwna kai epi taV paraqalassiouV epi taV kataloipouV epegerqhnai

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina