1. o logoV o genomenoV proV ieremian para kuriou kai naboucodonosor basileuV babulwnoV kai pan to stratopedon autou kai pasa h gh archV autou epolemoun epi ierousalhm kai epi pasaV taV poleiV iouda legwn

2. outwV eipen kurioV badison proV sedekian basilea iouda kai ereiV autw outwV eipen kurioV paradosei paradoqhsetai h poliV auth eiV ceiraV basilewV babulwnoV kai sullhmyetai authn kai kausei authn en puri

3. kai su ou mh swqhV ek ceiroV autou kai sullhmyei sullhmfqhsh kai eiV ceiraV autou doqhsh kai oi ofqalmoi sou touV ofqalmouV autou oyontai kai to stoma autou meta tou stomatoV sou lalhsei kai eiV babulwna eiseleush

4. alla akouson ton logon kuriou sedekia basileu iouda outwV legei kurioV

5. en eirhnh apoqanh kai wV eklausan touV pateraV sou touV basileusantaV proteron sou klausontai kai se kai w adwn koyontai se oti logon egw elalhsa eipen kurioV

6. kai elalhsen ieremiaV proV ton basilea sedekian pantaV touV logouV toutouV en ierousalhm

7. kai h dunamiV basilewV babulwnoV epolemei epi ierousalhm kai epi taV poleiV iouda epi laciV kai epi azhka oti autai kateleifqhsan en polesin iouda poleiV ocurai

8. o logoV o genomenoV proV ieremian para kuriou meta to suntelesai ton basilea sedekian diaqhkhn proV ton laon tou kalesai afesin

9. tou exaposteilai ekaston ton paida autou kai ekaston thn paidiskhn autou ton ebraion kai thn ebraian eleuqerouV proV to mh douleuein andra ex iouda

10. kai epestrafhsan panteV oi megistaneV kai paV o laoV oi eiselqonteV en th diaqhkh tou aposteilai ekaston ton paida autou kai ekaston thn paidiskhn autou

11. kai ewsan autouV eiV paidaV kai paidiskaV

12. kai egenhqh logoV kuriou proV ieremian legwn

13. outwV eipen kurioV o qeoV israhl egw eqemhn diaqhkhn proV touV pateraV umwn en th hmera h exeilamhn autouV ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV legwn

14. otan plhrwqh ex eth aposteleiV ton adelfon sou ton ebraion oV praqhsetai soi kai ergatai soi ex eth kai exaposteleiV auton eleuqeron kai ouk hkousan mou kai ouk eklinan to ouV autwn

15. kai epestreyan shmeron poihsai to euqeV pro ofqalmwn mou tou kalesai afesin ekaston tou plhsion autou kai sunetelesan diaqhkhn kata proswpon mou en tw oikw ou epeklhqh to onoma mou ep' autw

16. kai epestreyate kai ebebhlwsate to onoma mou tou epistreyai ekaston ton paida autou kai ekaston thn paidiskhn autou ouV exapesteilate eleuqerouV th yuch autwn umin eiV paidaV kai paidiskaV

17. dia touto outwV eipen kurioV umeiV ouk hkousate mou tou kalesai afesin ekastoV proV ton plhsion autou idou egw kalw afesin umin eiV macairan kai eiV ton qanaton kai eiV ton limon kai dwsw umaV eiV diasporan pasaiV taiV basileiaiV thV ghV

18. kai dwsw touV andraV touV parelhluqotaV thn diaqhkhn mou touV mh sthsantaV thn diaqhkhn mou hn epoihsan kata proswpon mou ton moscon on epoihsan ergazesqai autw

19. touV arcontaV iouda kai touV dunastaV kai touV iereiV kai ton laon

20. kai dwsw autouV toiV ecqroiV autwn kai estai ta qnhsimaia autwn brwsiV toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV

21. kai ton sedekian basilea thV ioudaiaV kai touV arcontaV autwn dwsw eiV ceiraV ecqrwn autwn kai dunamiV basilewV babulwnoV toiV apotrecousin ap' autwn

22. idou egw suntassw fhsin kurioV kai epistreyw autouV eiV thn ghn tauthn kai polemhsousin ep' authn kai lhmyontai authn kai katakausousin authn en puri kai taV poleiV iouda kai dwsw autaV erhmouV apo katoikountwn

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina