1. en arch basilewV iwakim uiou iwsia egenhqh o logoV outoV para kuriou

2. outwV eipen kurioV sthqi en aulh oikou kuriou kai crhmatieiV apasi toiV ioudaioiV kai pasi toiV ercomenoiV proskunein en oikw kuriou apantaV touV logouV ouV sunetaxa soi autoiV crhmatisai mh afelhV rhma

3. iswV akousontai kai apostrafhsontai ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai pausomai apo twn kakwn wn egw logizomai tou poihsai autoiV eneken twn ponhrwn epithdeumatwn autwn

4. kai ereiV outwV eipen kurioV ean mh akoushte mou tou poreuesqai en toiV nomimoiV mou oiV edwka kata proswpon umwn

5. eisakouein twn logwn twn paidwn mou twn profhtwn ouV egw apostellw proV umaV orqrou kai apesteila kai ouk eishkousate mou

6. kai dwsw ton oikon touton wsper shlwm kai thn polin dwsw eiV kataran pasin toiV eqnesin pashV thV ghV

7. kai hkousan oi iereiV kai oi yeudoprofhtai kai paV o laoV tou ieremiou lalountoV touV logouV toutouV en oikw kuriou

8. kai egeneto ieremiou pausamenou lalountoV panta a sunetaxen autw kurioV lalhsai panti tw law kai sunelabosan auton oi iereiV kai oi yeudoprofhtai kai paV o laoV legwn qanatw apoqanh

9. oti eprofhteusaV tw onomati kuriou legwn wsper shlwm estai o oikoV outoV kai h poliV auth erhmwqhsetai apo katoikountwn kai exekklhsiasqh paV o laoV epi ieremian en oikw kuriou

10. kai hkousan oi arconteV iouda ton logon touton kai anebhsan ex oikou tou basilewV eiV oikon kuriou kai ekaqisan en proquroiV pulhV kuriou thV kainhV

11. kai eipan oi iereiV kai oi yeudoprofhtai proV touV arcontaV kai panti tw law krisiV qanatou tw anqrwpw toutw oti eprofhteusen kata thV polewV tauthV kaqwV hkousate en toiV wsin umwn

12. kai eipen ieremiaV proV touV arcontaV kai panti tw law legwn kurioV apesteilen me profhteusai epi ton oikon touton kai epi thn polin tauthn pantaV touV logouV toutouV ouV hkousate

13. kai nun beltiouV poihsate taV odouV umwn kai ta erga umwn kai akousate thV fwnhV kuriou kai pausetai kurioV apo twn kakwn wn elalhsen ef' umaV

14. kai idou egw en cersin umwn poihsate moi wV sumferei kai wV beltion umin

15. all' h gnonteV gnwsesqe oti ei anaireite me aima aqwon didote ef' umaV kai epi thn polin tauthn kai epi touV katoikountaV en auth oti en alhqeia apestalken me kurioV proV umaV lalhsai eiV ta wta umwn pantaV touV logouV toutouV

16. kai eipan oi arconteV kai paV o laoV proV touV iereiV kai proV touV yeudoprofhtaV ouk estin tw anqrwpw toutw krisiV qanatou oti epi tw onomati kuriou tou qeou hmwn elalhsen proV hmaV

17. kai anesthsan andreV twn presbuterwn thV ghV kai eipan pash th sunagwgh tou laou

18. micaiaV o mwraqithV hn en taiV hmeraiV ezekiou basilewV iouda kai eipen panti tw law iouda outwV eipen kurioV siwn wV agroV arotriaqhsetai kai ierousalhm eiV abaton estai kai to oroV tou oikou eiV alsoV drumou

19. mh anelwn aneilen auton ezekiaV kai paV iouda ouci oti efobhqhsan ton kurion kai oti edehqhsan tou proswpou kuriou kai epausato kurioV apo twn kakwn wn elalhsen ep' autouV kai hmeiV epoihsamen kaka megala epi yucaV hmwn

20. kai anqrwpoV hn profhteuwn tw onomati kuriou ouriaV uioV samaiou ek kariaqiarim kai eprofhteusen peri thV ghV tauthV kata pantaV touV logouV ieremiou

21. kai hkousen o basileuV iwakim kai panteV oi arconteV pantaV touV logouV autou kai ezhtoun apokteinai auton kai hkousen ouriaV kai eishlqen eiV aigupton

22. kai exapesteilen o basileuV andraV eiV aigupton

23. kai exhgagosan auton ekeiqen kai eishgagosan auton proV ton basilea kai epataxen auton en macaira kai erriyen auton eiV to mnhma uiwn laou autou

24. plhn ceir acikam uiou safan hn meta ieremiou tou mh paradounai auton eiV ceiraV tou laou tou mh anelein auton

“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina