1. kai egenhqh wV epausato ieremiaV legwn proV ton laon pantaV touV logouV kuriou ouV apesteilen auton kurioV proV autouV pantaV touV logouV toutouV

2. kai eipen azariaV uioV maasaiou kai iwanan uioV karhe kai panteV oi andreV oi eipanteV tw ieremia legonteV yeudh ouk apesteilen se kurioV proV hmaV legwn mh eiselqhte eiV aigupton oikein ekei

3. all' h barouc uioV nhriou sumballei se proV hmaV ina dwV hmaV eiV ceiraV twn caldaiwn tou qanatwsai hmaV kai apoikisqhnai hmaV eiV babulwna

4. kai ouk hkousen iwanan kai panteV oi hgemoneV thV dunamewV kai paV o laoV thV fwnhV kuriou katoikhsai en gh iouda

5. kai elaben iwanan kai panteV oi hgemoneV thV dunamewV pantaV touV kataloipouV iouda touV apostreyantaV katoikein en th gh

6. touV dunatouV andraV kai taV gunaikaV kai ta nhpia kai taV qugateraV tou basilewV kai taV yucaV aV katelipen nabouzardan meta godoliou uiou acikam kai ieremian ton profhthn kai barouc uion nhriou

7. kai eishlqon eiV aigupton oti ouk hkousan thV fwnhV kuriou kai eishlqon eiV tafnaV

8. kai egeneto logoV kuriou proV ieremian en tafnaV legwn

9. labe seautw liqouV megalouV kai katakruyon autouV en proquroiV en pulh thV oikiaV faraw en tafnaV kat' ofqalmouV andrwn iouda

10. kai ereiV outwV eipen kurioV idou egw apostellw kai axw naboucodonosor basilea babulwnoV kai qhsei autou ton qronon epanw twn liqwn toutwn wn katekruyaV kai arei ta opla autou ep' autouV

11. kai eiseleusetai kai pataxei ghn aiguptou ouV eiV qanaton eiV qanaton kai ouV eiV apoikismon eiV apoikismon kai ouV eiV romfaian eiV romfaian

12. kai kausei pur en oikiaiV qewn autwn kai empuriei autaV kai apoikiei autouV kai fqeiriei ghn aiguptou wsper fqeirizei poimhn to imation autou kai exeleusetai en eirhnh

13. kai suntriyei touV stulouV hliou polewV touV en wn kai taV oikiaV autwn katakausei en puri

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina