1. th idoumaia tade legei kurioV ouk estin eti sofia en qaiman apwleto boulh ek sunetwn wceto sofia autwn

2. hpathqh o topoV autwn baqunate eiV kaqisin oi katoikounteV en daidan oti duskola epoihsen hgagon ep' auton en cronw w epeskeyamhn ep' auton

3. oti trughtai hlqon soi ou kataleiyousin soi kataleimmata wV kleptai en nukti epiqhsousin ceira autwn

4. oti egw katesura ton hsau anekaluya ta krupta autwn krubhnai ou mh dunwntai wlonto dia ceira adelfou autou kai geitonoV autou kai ouk estin

5. upoleipesqai orfanon sou ina zhshtai kai egw zhsomai kai chrai ep' eme pepoiqasin

6. oti tade eipen kurioV oiV ouk hn nomoV piein to pothrion epion kai su aqwwmenh ou mh aqwwqhV oti pinwn piesai

7. oti kat' emautou wmosa legei kurioV oti eiV abaton kai eiV oneidismon kai eiV katarasin esh en mesw authV kai pasai ai poleiV authV esontai erhmoi eiV aiwna

8. akohn hkousa para kuriou kai aggelouV eiV eqnh apesteilen sunacqhte kai paragenesqe eiV authn anasthte eiV polemon

9. mikron edwka se en eqnesin eukatafronhton en anqrwpoiV

10. h paignia sou eneceirhsen soi itamia kardiaV sou katelusen trumaliaV petrwn sunelaben iscun bounou uyhlou oti uywsen wsper aetoV nossian autou ekeiqen kaqelw se

11. kai estai h idoumaia eiV abaton paV o paraporeuomenoV ep' authn suriei

12. wsper katestrafh sodoma kai gomorra kai ai paroikoi authV eipen kurioV pantokratwr ou mh kaqish ekei anqrwpoV kai ou mh enoikhsh ekei uioV anqrwpou

13. idou wsper lewn anabhsetai ek mesou tou iordanou eiV topon aiqam oti tacu ekdiwxw autouV ap' authV kai touV neaniskouV ep' authn episthsate oti tiV wsper egw kai tiV antisthsetai moi kai tiV outoV poimhn oV sthsetai kata proswpon mou

14. dia touto akousate boulhn kuriou hn ebouleusato epi thn idoumaian kai logismon autou on elogisato epi touV katoikountaV qaiman ean mh sumyhsqwsin ta elacista twn probatwn ean mh abatwqh ep' authn katalusiV autwn

15. oti apo fwnhV ptwsewV autwn eseisqh h gh kai kraugh sou en qalassh hkousqh

16. idou wsper aetoV oyetai kai ektenei taV pterugaV ep' ocurwmata authV kai estai h kardia twn iscurwn thV idoumaiaV en th hmera ekeinh wV kardia gunaikoV wdinoushV

17. toiV uioiV ammwn outwV eipen kurioV mh uioi ouk eisin en israhl h paralhmyomenoV ouk estin autoiV dia ti parelaben melcom ton gad kai o laoV autwn en polesin autwn enoikhsei

18. dia touto idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai akoutiw epi rabbaq qorubon polemwn kai esontai eiV abaton kai eiV apwleian kai bwmoi authV en puri katakauqhsontai kai paralhmyetai israhl thn archn autou

19. alalaxon esebwn oti wleto gai kekraxate qugatereV rabbaq perizwsasqe sakkouV kai epilhmpteusasqe kai koyasqe epi melcom oti en apoikia badieitai oi iereiV autou kai oi arconteV autou ama

20. ti agalliash en toiV pedioiV enakim qugater itamiaV h pepoiquia epi qhsauroiV authV h legousa tiV eiseleusetai ep' eme

21. idou egw ferw fobon epi se eipen kurioV apo pashV thV perioikou sou kai diasparhsesqe ekastoV eiV proswpon autou kai ouk estai o sunagwn

23. th khdar basilissh thV aulhV hn epataxen naboucodonosor basileuV babulwnoV outwV eipen kurioV anasthte kai anabhte epi khdar kai plhsate touV uiouV kedem

24. skhnaV autwn kai probata autwn lhmyontai imatia autwn kai panta ta skeuh autwn kai kamhlouV autwn lhmyontai eautoiV kai kalesate ep' autouV apwleian kukloqen

25. feugete lian baqunate eiV kaqisin kaqhmenoi en th aulh oti ebouleusato ef' umaV basileuV babulwnoV boulhn kai elogisato ef' umaV logismon

26. anasthqi kai anabhqi ep' eqnoV eustaqoun kaqhmenon eiV anayuchn oiV ouk eisin qurai ou balanoi ou mocloi monoi kataluousin

27. kai esontai kamhloi autwn eiV pronomhn kai plhqoV kthnwn autwn eiV apwleian kai likmhsw autouV panti pneumati kekarmenouV pro proswpou autwn ek pantoV peran autwn oisw thn trophn autwn eipen kurioV

28. kai estai h aulh diatribh strouqwn kai abatoV ewV aiwnoV ou mh kaqish ekei anqrwpoV kai ou mh katoikhsh ekei uioV anqrwpou

29. th damaskw kathscunqh hmaq kai arfad oti hkousan akohn ponhran exesthsan equmwqhsan anapausasqai ou mh dunwntai

30. exeluqh damaskoV apestrafh eiV fughn tromoV epelabeto authV

31. pwV ouci egkatelipen polin emhn kwmhn hgaphsan

32. dia touto pesountai neaniskoi en plateiaiV sou kai panteV oi andreV oi polemistai sou pesountai fhsin kurioV

33. kai kausw pur en teicei damaskou kai katafagetai amfoda uiou ader

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina