1. kai egeneto logoV kuriou proV ieremian deuteron kai autoV hn eti dedemenoV en th aulh thV fulakhV legwn

2. outwV eipen kurioV poiwn ghn kai plasswn authn tou anorqwsai authn kurioV onoma autw

3. kekraxon proV me kai apokriqhsomai soi kai apaggelw soi megala kai iscura a ouk egnwV auta

4. oti outwV eipen kurioV o qeoV israhl peri oikwn thV polewV tauthV kai peri oikwn basilewV iouda twn kaqhrhmenwn eiV carakaV kai promacwnaV

5. tou macesqai proV touV caldaiouV kai plhrwsai authn twn nekrwn twn anqrwpwn ouV epataxa en orgh mou kai en qumw mou kai apestreya to proswpon mou ap' autwn peri paswn twn ponhriwn autwn

6. idou egw anagw auth sunoulwsin kai iama kai fanerwsw autoiV eisakouein kai iatreusw authn kai poihsw autoiV eirhnhn kai pistin

7. kai epistreyw thn apoikian iouda kai thn apoikian israhl kai oikodomhsw autouV kaqwV to proteron

8. kai kaqariw autouV apo paswn twn adikiwn autwn wn hmartosan moi kai ou mh mnhsqhsomai amartiwn autwn wn hmarton moi kai apesthsan ap' emou

9. kai estai eiV eufrosunhn kai eiV ainesin kai eiV megaleiothta panti tw law thV ghV oitineV akousontai panta ta agaqa a egw poihsw kai fobhqhsontai kai pikranqhsontai peri pantwn twn agaqwn kai peri pashV thV eirhnhV hV egw poihsw autoiV

10. outwV eipen kurioV eti akousqhsetai en tw topw toutw w umeiV legete erhmoV estin apo anqrwpwn kai kthnwn en polesin iouda kai exwqen ierousalhm taiV hrhmwmenaiV para to mh einai anqrwpon kai kthnh

11. fwnh eufrosunhV kai fwnh carmosunhV fwnh numfiou kai fwnh numfhV fwnh legontwn exomologeisqe kuriw pantokratori oti crhstoV kurioV oti eiV ton aiwna to eleoV autou kai eisoisousin dwra eiV oikon kuriou oti apostreyw pasan thn apoikian thV ghV ekeinhV kata to proteron eipen kurioV

12. outwV eipen kurioV twn dunamewn eti estai en tw topw toutw tw erhmw para to mh einai anqrwpon kai kthnoV kai en pasaiV taiV polesin autou katalumata poimenwn koitazontwn probata

13. en polesin thV oreinhV kai en polesin thV sefhla kai en polesin thV nageb kai en gh beniamin kai en taiV kuklw ierousalhm kai en polesin iouda eti pareleusetai probata epi ceira ariqmountoV eipen kurioV

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina