1. kai egeneto en tw tetartw etei sedekia basilewV iouda en mhni tw pemptw eipen moi ananiaV uioV azwr o yeudoprofhthV o apo gabawn en oikw kuriou kat' ofqalmouV twn ierewn kai pantoV tou laou legwn

2. outwV eipen kurioV sunetriya ton zugon tou basilewV babulwnoV

3. eti duo eth hmerwn egw apostreyw eiV ton topon touton ta skeuh oikou kuriou

4. kai ieconian kai thn apoikian iouda oti suntriyw ton zugon basilewV babulwnoV

5. kai eipen ieremiaV proV ananian kat' ofqalmouV pantoV tou laou kai kat' ofqalmouV twn ierewn twn esthkotwn en oikw kuriou

6. kai eipen ieremiaV alhqwV outw poihsai kurioV sthsai ton logon sou on su profhteueiV tou epistreyai ta skeuh oikou kuriou kai pasan thn apoikian ek babulwnoV eiV ton topon touton

7. plhn akousate ton logon kuriou on egw legw eiV ta wta umwn kai eiV ta wta pantoV tou laou

8. oi profhtai oi gegonoteV proteroi mou kai proteroi umwn apo tou aiwnoV kai eprofhteusan epi ghV pollhV kai epi basileiaV megalaV eiV polemon

9. o profhthV o profhteusaV eiV eirhnhn elqontoV tou logou gnwsontai ton profhthn on apesteilen autoiV kurioV en pistei

10. kai elaben ananiaV en ofqalmoiV pantoV tou laou touV kloiouV apo tou trachlou ieremiou kai sunetriyen autouV

11. kai eipen ananiaV kat' ofqalmouV pantoV tou laou legwn outwV eipen kurioV outwV suntriyw ton zugon basilewV babulwnoV apo trachlwn pantwn twn eqnwn kai wceto ieremiaV eiV thn odon autou

12. kai egeneto logoV kuriou proV ieremian meta to suntriyai ananian touV kloiouV apo tou trachlou autou legwn

13. badize kai eipon proV ananian legwn outwV eipen kurioV kloiouV xulinouV sunetriyaV kai poihsw ant' autwn kloiouV sidhrouV

14. oti outwV eipen kurioV zugon sidhroun eqhka epi ton trachlon pantwn twn eqnwn ergazesqai tw basilei babulwnoV

15. kai eipen ieremiaV tw anania ouk apestalken se kurioV kai pepoiqenai epoihsaV ton laon touton ep' adikw

16. dia touto outwV eipen kurioV idou egw exapostellw se apo proswpou thV ghV toutw tw eniautw apoqanh

17. kai apeqanen en tw mhni tw ebdomw

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina