1. kai egeneto logoV kuriou proV ieremian peri thV abrociaV

2. epenqhsen h ioudaia kai ai pulai authV ekenwqhsan kai eskotwqhsan epi thV ghV kai h kraugh thV ierousalhm anebh

3. kai oi megistaneV authV apesteilan touV newterouV autwn ef' udwr hlqosan epi ta freata kai ouc eurosan udwr kai apestreyan ta aggeia autwn kena

4. kai ta erga thV ghV exelipen oti ouk hn uetoV hscunqhsan gewrgoi epekaluyan thn kefalhn autwn

5. kai elafoi en agrw etekon kai egkatelipon oti ouk hn botanh

6. onoi agrioi esthsan epi napaV eilkusan anemon exelipon oi ofqalmoi autwn oti ouk hn cortoV apo laou adikiaV

7. ei ai amartiai hmwn antesthsan hmin kurie poihson hmin eneken sou oti pollai ai amartiai hmwn enantion sou oti soi hmartomen

8. upomonh israhl kurie kai swzeiV en kairw kakwn ina ti egenhqhV wsei paroikoV epi thV ghV kai wV autocqwn ekklinwn eiV kataluma

9. mh esh wsper anqrwpoV upnwn h wV anhr ou dunamenoV swzein kai su en hmin ei kurie kai to onoma sou epikeklhtai ef' hmaV mh epilaqh hmwn

10. outwV legei kurioV tw law toutw hgaphsan kinein podaV autwn kai ouk efeisanto kai o qeoV ouk eudokhsen en autoiV nun mnhsqhsetai twn adikiwn autwn

11. kai eipen kurioV proV me mh proseucou peri tou laou toutou eiV agaqa

12. oti ean nhsteuswsin ouk eisakousomai thV dehsewV autwn kai ean prosenegkwsin olokautwmata kai qusiaV ouk eudokhsw en autoiV oti en macaira kai en limw kai en qanatw egw suntelesw autouV

13. kai eipa w kurie idou oi profhtai autwn profhteuousin kai legousin ouk oyesqe macairan oude limoV estai en umin oti alhqeian kai eirhnhn dwsw epi thV ghV kai en tw topw toutw

14. kai eipen kurioV proV me yeudh oi profhtai profhteuousin epi tw onomati mou ouk apesteila autouV kai ouk eneteilamhn autoiV kai ouk elalhsa proV autouV oti oraseiV yeudeiV kai manteiaV kai oiwnismata kai proaireseiV kardiaV autwn autoi profhteuousin umin

15. dia touto tade legei kurioV peri twn profhtwn twn profhteuontwn epi tw onomati mou yeudh kai egw ouk apesteila autouV oi legousin macaira kai limoV ouk estai epi thV ghV tauthV en qanatw noserw apoqanountai kai en limw suntelesqhsontai oi profhtai

16. kai o laoV oiV autoi profhteuousin autoiV kai esontai errimmenoi en taiV diodoiV ierousalhm apo proswpou macairaV kai tou limou kai ouk estai o qaptwn autouV kai ai gunaikeV autwn kai oi uioi autwn kai ai qugatereV autwn kai ekcew ep' autouV ta kaka autwn

17. kai ereiV proV autouV ton logon touton katagagete ep' ofqalmouV umwn dakrua hmeraV kai nuktoV kai mh dialipetwsan oti suntrimmati sunetribh qugathr laou mou kai plhgh odunhra sfodra

18. ean exelqw eiV to pedion kai idou traumatiai macairaV kai ean eiselqw eiV thn polin kai idou ponoV limou oti iereuV kai profhthV eporeuqhsan eiV ghn hn ouk hdeisan

19. mh apodokimazwn apedokimasaV ton ioudan kai apo siwn apesth h yuch sou ina ti epaisaV hmaV kai ouk estin hmin iasiV upemeinamen eiV eirhnhn kai ouk hn agaqa eiV kairon iasewV kai idou tarach

20. egnwmen kurie amarthmata hmwn adikiaV paterwn hmwn oti hmartomen enantion sou

21. kopason dia to onoma sou mh apoleshV qronon doxhV sou mnhsqhti mh diaskedashV thn diaqhkhn sou thn meq' hmwn

22. mh estin en eidwloiV twn eqnwn uetizwn kai ei o ouranoV dwsei plhsmonhn autou ouci su ei autoV kai upomenoumen se oti su epoihsaV panta tauta

“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina