1. kai hkousen safatiaV uioV maqan kai godoliaV uioV pascwr kai iwacal uioV selemiou touV logouV ouV elalei ieremiaV epi ton laon legwn

2. outwV eipen kurioV o katoikwn en th polei tauth apoqaneitai en romfaia kai en limw kai o ekporeuomenoV proV touV caldaiouV zhsetai kai estai h yuch autou eiV eurema kai zhsetai

3. oti outwV eipen kurioV paradidomenh paradoqhsetai h poliV auth eiV ceiraV dunamewV basilewV babulwnoV kai sullhmyetai authn

4. kai eipan tw basilei anaireqhtw dh o anqrwpoV ekeinoV oti autoV ekluei taV ceiraV twn anqrwpwn twn polemountwn twn kataleipomenwn en th polei kai taV ceiraV pantoV tou laou lalwn proV autouV kata touV logouV toutouV oti o anqrwpoV outoV ou crhsmologei eirhnhn tw law toutw all' h ponhra

5. kai eipen o basileuV idou autoV en cersin umwn oti ouk hdunato o basileuV proV autouV

6. kai erriyan auton eiV ton lakkon melciou uiou tou basilewV oV hn en th aulh thV fulakhV kai ecalasan auton eiV ton lakkon kai en tw lakkw ouk hn udwr all' h borboroV kai hn en tw borborw

7. kai hkousen abdemelec o aiqioy kai autoV en oikia tou basilewV oti edwkan ieremian eiV ton lakkon kai o basileuV hn en th pulh beniamin

8. kai exhlqen proV auton kai elalhsen proV ton basilea kai eipen

9. eponhreusw a epoihsaV tou apokteinai ton anqrwpon touton apo proswpou tou limou oti ouk eisin eti artoi en th polei

10. kai eneteilato o basileuV tw abdemelec legwn labe eiV taV ceiraV sou enteuqen triakonta anqrwpouV kai anagage auton ek tou lakkou ina mh apoqanh

11. kai elaben abdemelec touV anqrwpouV kai eishlqen eiV thn oikian tou basilewV thn upogeion kai elaben ekeiqen palaia rakh kai palaia scoinia kai erriyen auta proV ieremian eiV ton lakkon

12. kai eipen tauta qeV upokatw twn scoiniwn kai epoihsen ieremiaV outwV

13. kai eilkusan auton toiV scoinioiV kai anhgagon auton ek tou lakkou kai ekaqisen ieremiaV en th aulh thV fulakhV

14. kai apesteilen o basileuV kai ekalesen auton proV eauton eiV oikian aselisi thn en oikw kuriou kai eipen autw o basileuV erwthsw se logon kai mh dh kruyhV ap' emou rhma

15. kai eipen ieremiaV tw basilei ean anaggeilw soi ouci qanatw me qanatwseiV kai ean sumbouleusw soi ou mh akoushV mou

16. kai wmosen autw o basileuV legwn zh kurioV oV epoihsen hmin thn yuchn tauthn ei apoktenw se kai ei dwsw se eiV ceiraV twn anqrwpwn toutwn

17. kai eipen autw ieremiaV outwV eipen kurioV ean exelqwn exelqhV proV hgemonaV basilewV babulwnoV kai zhsetai h yuch sou kai h poliV auth ou mh katakauqh en puri kai zhsh su kai h oikia sou

18. kai ean mh exelqhV doqhsetai h poliV auth eiV ceiraV twn caldaiwn kai kausousin authn en puri kai su ou mh swqhV

19. kai eipen o basileuV tw ieremia egw logon ecw twn ioudaiwn twn pefeugotwn proV touV caldaiouV mh dwsein me eiV ceiraV autwn kai katamwkhsontai mou

20. kai eipen ieremiaV ou mh paradwsin se akouson ton logon kuriou on egw legw proV se kai beltion estai soi kai zhsetai h yuch sou

21. kai ei mh qeleiV su exelqein outoV o logoV on edeixen moi kurioV

22. kai idou pasai ai gunaikeV ai kataleifqeisai en oikia basilewV iouda exhgonto proV arcontaV basilewV babulwnoV kai autai elegon hpathsan se kai dunhsontai soi andreV eirhnikoi sou kai katalusousin en olisqhmasin podaV sou apestreyan apo sou

23. kai taV gunaikaV sou kai ta tekna sou exaxousin proV touV caldaiouV kai su ou mh swqhV oti en ceiri basilewV babulwnoV sullhmfqhsh kai h poliV auth katakauqhsetai

24. kai eipen autw o basileuV anqrwpoV mh gnwtw ek twn logwn toutwn kai su ou mh apoqanhV

25. kai ean akouswsin oi arconteV oti elalhsa soi kai elqwsin proV se kai eipwsin soi anaggeilon hmin ti elalhsen soi o basileuV mh kruyhV af' hmwn kai ou mh anelwmen se kai ti elalhsen proV se o basileuV

26. kai ereiV autoiV riptw egw to eleoV mou kat' ofqalmouV tou basilewV proV to mh apostreyai me eiV oikian iwnaqan apoqanein ekei

27. kai hlqosan panteV oi arconteV proV ieremian kai hrwthsan auton kai anhggeilen autoiV kata pantaV touV logouV toutouV ouV eneteilato autw o basileuV kai apesiwphsan oti ouk hkousqh logoV kuriou

28. kai ekaqisen ieremiaV en th aulh thV fulakhV ewV cronou ou sunelhmfqh ierousalhm

“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina