1. egeneto de meta ta rhmata tauta hmarten o arcioinocooV tou basilewV aiguptou kai o arcisitopoioV tw kuriw autwn basilei aiguptou

2. kai wrgisqh faraw epi toiV dusin eunoucoiV autou epi tw arcioinocow kai epi tw arcisitopoiw

3. kai eqeto autouV en fulakh para tw desmofulaki eiV to desmwthrion eiV ton topon ou iwshf aphkto ekei

4. kai sunesthsen o arcidesmwthV tw iwshf autouV kai paresth autoiV hsan de hmeraV en th fulakh

5. kai eidon amfoteroi enupnion ekateroV enupnion en mia nukti orasiV tou enupniou autou o arcioinocooV kai o arcisitopoioV oi hsan tw basilei aiguptou oi onteV en tw desmwthriw

6. eishlqen de proV autouV iwshf to prwi kai eiden autouV kai hsan tetaragmenoi

7. kai hrwta touV eunoucouV faraw oi hsan met' autou en th fulakh para tw kuriw autou legwn ti oti ta proswpa umwn skuqrwpa shmeron

8. oi de eipan autw enupnion eidomen kai o sugkrinwn ouk estin auto eipen de autoiV iwshf ouci dia tou qeou h diasafhsiV autwn estin dihghsasqe oun moi

9. kai dihghsato o arcioinocooV to enupnion autou tw iwshf kai eipen en tw upnw mou hn ampeloV enantion mou

10. en de th ampelw treiV puqmeneV kai auth qallousa anenhnocuia blastouV pepeiroi oi botrueV stafulhV

11. kai to pothrion faraw en th ceiri mou kai elabon thn stafulhn kai exeqliya authn eiV to pothrion kai edwka to pothrion eiV taV ceiraV faraw

12. kai eipen autw iwshf touto h sugkrisiV autou oi treiV puqmeneV treiV hmerai eisin

13. eti treiV hmerai kai mnhsqhsetai faraw thV archV sou kai apokatasthsei se epi thn arcioinocoian sou kai dwseiV to pothrion faraw eiV thn ceira autou kata thn archn sou thn proteran wV hsqa oinocown

14. alla mnhsqhti mou dia seautou otan eu soi genhtai kai poihseiV en emoi eleoV kai mnhsqhsh peri emou faraw kai exaxeiV me ek tou ocurwmatoV toutou

15. oti kloph eklaphn ek ghV ebraiwn kai wde ouk epoihsa ouden all' enebalon me eiV ton lakkon touton

16. kai eiden o arcisitopoioV oti orqwV sunekrinen kai eipen tw iwshf kagw eidon enupnion kai wmhn tria kana condritwn airein epi thV kefalhV mou

17. en de tw kanw tw epanw apo pantwn twn genwn wn o basileuV faraw esqiei ergon sitopoiou kai ta peteina tou ouranou kathsqien auta apo tou kanou tou epanw thV kefalhV mou

18. apokriqeiV de iwshf eipen autw auth h sugkrisiV autou ta tria kana treiV hmerai eisin

19. eti triwn hmerwn afelei faraw thn kefalhn sou apo sou kai kremasei se epi xulou kai fagetai ta ornea tou ouranou taV sarkaV sou apo sou

20. egeneto de en th hmera th trith hmera genesewV hn faraw kai epoiei poton pasi toiV paisin autou kai emnhsqh thV archV tou arcioinocoou kai thV archV tou arcisitopoiou en mesw twn paidwn autou

21. kai apekatesthsen ton arcioinocoon epi thn archn autou kai edwken to pothrion eiV thn ceira faraw

22. ton de arcisitopoion ekremasen kaqa sunekrinen autoiV iwshf

23. ouk emnhsqh de o arcioinocooV tou iwshf alla epelaqeto autou

“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina