1. aparaV de israhl autoV kai panta ta autou hlqen epi to frear tou orkou kai equsen qusian tw qew tou patroV autou isaak

2. eipen de o qeoV israhl en oramati thV nuktoV eipaV iakwb iakwb o de eipen ti estin

3. legwn egw eimi o qeoV twn paterwn sou mh fobou katabhnai eiV aigupton eiV gar eqnoV mega poihsw se ekei

4. kai egw katabhsomai meta sou eiV aigupton kai egw anabibasw se eiV teloV kai iwshf epibalei taV ceiraV epi touV ofqalmouV sou

5. anesth de iakwb apo tou freatoV tou orkou kai anelabon oi uioi israhl ton patera autwn kai thn aposkeuhn kai taV gunaikaV autwn epi taV amaxaV aV apesteilen iwshf arai auton

6. kai analabonteV ta uparconta autwn kai pasan thn kthsin hn ekthsanto en gh canaan eishlqon eiV aigupton iakwb kai pan to sperma autou met' autou

7. uioi kai oi uioi twn uiwn autou met' autou qugatereV kai qugatereV twn uiwn autou kai pan to sperma autou hgagen eiV aigupton

8. tauta de ta onomata twn uiwn israhl twn eiselqontwn eiV aigupton iakwb kai oi uioi autou prwtotokoV iakwb roubhn

9. uioi de roubhn enwc kai fallouV asrwn kai carmi

10. uioi de sumewn iemouhl kai iamin kai awd kai iacin kai saar kai saoul uioV thV cananitidoV

11. uioi de leui ghrswn kaaq kai merari

12. uioi de iouda hr kai aunan kai shlwm kai fareV kai zara apeqanen de hr kai aunan en gh canaan egenonto de uioi fareV asrwn kai iemouhl

13. uioi de issacar qwla kai foua kai iasoub kai zambram

14. uioi de zaboulwn sered kai allwn kai alohl

15. outoi uioi leiaV ouV eteken tw iakwb en mesopotamia thV suriaV kai dinan thn qugatera autou pasai ai yucai uioi kai qugatereV triakonta treiV

16. uioi de gad safwn kai aggiV kai sauniV kai qasoban kai ahdiV kai arohdiV kai arohliV

17. uioi de ashr iemna kai iesoua kai ieoul kai baria kai sara adelfh autwn uioi de baria cobor kai melcihl

18. outoi uioi zelfaV hn edwken laban leia th qugatri autou h eteken toutouV tw iakwb deka ex yucaV

19. uioi de rachl gunaikoV iakwb iwshf kai beniamin

20. egenonto de uioi iwshf en gh aiguptw ouV eteken autw asenneq qugathr petefrh ierewV hliou polewV ton manassh kai ton efraim egenonto de uioi manassh ouV eteken autw h pallakh h sura ton macir macir de egennhsen ton galaad uioi de efraim adelfou manassh soutalaam kai taam uioi de soutalaam edem

21. uioi de beniamin bala kai cobwr kai asbhl egenonto de uioi bala ghra kai noeman kai agciV kai rwV kai mamfin kai ofimin ghra de egennhsen ton arad

22. outoi uioi rachl ouV eteken tw iakwb pasai yucai deka oktw

23. uioi de dan asom

24. kai uioi nefqali asihl kai gwuni kai issaar kai sullhm

25. outoi uioi ballaV hn edwken laban rachl th qugatri autou h eteken toutouV tw iakwb pasai yucai epta

26. pasai de yucai ai eiselqousai meta iakwb eiV aigupton oi exelqonteV ek twn mhrwn autou cwriV twn gunaikwn uiwn iakwb pasai yucai exhkonta ex

27. uioi de iwshf oi genomenoi autw en gh aiguptw yucai ennea pasai yucai oikou iakwb ai eiselqousai eiV aigupton ebdomhkonta pente

28. ton de ioudan apesteilen emprosqen autou proV iwshf sunanthsai autw kaq' hrwwn polin eiV ghn ramessh

29. zeuxaV de iwshf ta armata autou anebh eiV sunanthsin israhl tw patri autou kaq' hrwwn polin kai ofqeiV autw epepesen epi ton trachlon autou kai eklausen klauqmw pleioni

30. kai eipen israhl proV iwshf apoqanoumai apo tou nun epei ewraka to proswpon sou eti gar su zhV

31. eipen de iwshf proV touV adelfouV autou anabaV apaggelw tw faraw kai erw autw oi adelfoi mou kai o oikoV tou patroV mou oi hsan en gh canaan hkasin proV me

32. oi de andreV eisin poimeneV andreV gar kthnotrofoi hsan kai ta kthnh kai touV boaV kai panta ta autwn ageiocasin

33. ean oun kalesh umaV faraw kai eiph umin ti to ergon umwn estin

34. ereite andreV kthnotrofoi esmen oi paideV sou ek paidoV ewV tou nun kai hmeiV kai oi patereV hmwn ina katoikhshte en gh gesem arabia bdelugma gar estin aiguptioiV paV poimhn probatwn

“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina