1. kai ouk hdunato iwshf anecesqai pantwn twn paresthkotwn autw all' eipen exaposteilate pantaV ap' emou kai ou pareisthkei oudeiV eti tw iwshf hnika anegnwrizeto toiV adelfoiV autou

2. kai afhken fwnhn meta klauqmou hkousan de panteV oi aiguptioi kai akouston egeneto eiV ton oikon faraw

3. eipen de iwshf proV touV adelfouV autou egw eimi iwshf eti o pathr mou zh kai ouk edunanto oi adelfoi apokriqhnai autw etaracqhsan gar

4. eipen de iwshf proV touV adelfouV autou eggisate proV me kai hggisan kai eipen egw eimi iwshf o adelfoV umwn on apedosqe eiV aigupton

5. nun oun mh lupeisqe mhde sklhron umin fanhtw oti apedosqe me wde eiV gar zwhn apesteilen me o qeoV emprosqen umwn

6. touto gar deuteron etoV limoV epi thV ghV kai eti loipa pente eth en oiV ouk estai arotriasiV oude amhtoV

7. apesteilen gar me o qeoV emprosqen umwn upoleipesqai umwn kataleimma epi thV ghV kai ekqreyai umwn kataleiyin megalhn

8. nun oun ouc umeiV me apestalkate wde all' h o qeoV kai epoihsen me wV patera faraw kai kurion pantoV tou oikou autou kai arconta pashV ghV aiguptou

9. speusanteV oun anabhte proV ton patera mou kai eipate autw tade legei o uioV sou iwshf epoihsen me o qeoV kurion pashV ghV aiguptou katabhqi oun proV me kai mh meinhV

10. kai katoikhseiV en gh gesem arabiaV kai esh egguV mou su kai oi uioi sou kai oi uioi twn uiwn sou ta probata sou kai ai boeV sou kai osa soi estin

11. kai ekqreyw se ekei eti gar pente eth limoV ina mh ektribhV su kai oi uioi sou kai panta ta uparconta sou

12. idou oi ofqalmoi umwn blepousin kai oi ofqalmoi beniamin tou adelfou mou oti to stoma mou to laloun proV umaV

13. apaggeilate oun tw patri mou pasan thn doxan mou thn en aiguptw kai osa eidete kai tacunanteV katagagete ton patera mou wde

14. kai epipeswn epi ton trachlon beniamin tou adelfou autou eklausen ep' autw kai beniamin eklausen epi tw trachlw autou

15. kai katafilhsaV pantaV touV adelfouV autou eklausen ep' autoiV kai meta tauta elalhsan oi adelfoi autou proV auton

16. kai diebohqh h fwnh eiV ton oikon faraw legonteV hkasin oi adelfoi iwshf ecarh de faraw kai h qerapeia autou

17. eipen de faraw proV iwshf eipon toiV adelfoiV sou touto poihsate gemisate ta poreia umwn kai apelqate eiV ghn canaan

18. kai paralabonteV ton patera umwn kai ta uparconta umwn hkete proV me kai dwsw umin pantwn twn agaqwn aiguptou kai fagesqe ton muelon thV ghV

19. su de enteilai tauta labein autoiV amaxaV ek ghV aiguptou toiV paidioiV umwn kai taiV gunaixin kai analabonteV ton patera umwn paraginesqe

20. kai mh feishsqe toiV ofqalmoiV twn skeuwn umwn ta gar panta agaqa aiguptou umin estai

21. epoihsan de outwV oi uioi israhl edwken de iwshf autoiV amaxaV kata ta eirhmena upo faraw tou basilewV kai edwken autoiV episitismon eiV thn odon

22. kai pasin edwken dissaV stolaV tw de beniamin edwken triakosiouV crusouV kai pente exallassousaV stolaV

23. kai tw patri autou apesteilen kata ta auta kai deka onouV airontaV apo pantwn twn agaqwn aiguptou kai deka hmionouV airousaV artouV tw patri autou eiV odon

24. exapesteilen de touV adelfouV autou kai eporeuqhsan kai eipen autoiV mh orgizesqe en th odw

25. kai anebhsan ex aiguptou kai hlqon eiV ghn canaan proV iakwb ton patera autwn

26. kai anhggeilan autw legonteV oti o uioV sou iwshf zh kai autoV arcei pashV ghV aiguptou kai exesth h dianoia iakwb ou gar episteusen autoiV

27. elalhsan de autw panta ta rhqenta upo iwshf osa eipen autoiV idwn de taV amaxaV aV apesteilen iwshf wste analabein auton anezwpurhsen to pneuma iakwb tou patroV autwn

28. eipen de israhl mega moi estin ei eti iwshf o uioV mou zh poreuqeiV oyomai auton pro tou apoqanein me

“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina