1. eipen de o qeoV proV iakwb anastaV anabhqi eiV ton topon baiqhl kai oikei ekei kai poihson ekei qusiasthrion tw qew tw ofqenti soi en tw apodidraskein se apo proswpou hsau tou adelfou sou

2. eipen de iakwb tw oikw autou kai pasin toiV met' autou arate touV qeouV touV allotriouV touV meq' umwn ek mesou umwn kai kaqarisasqe kai allaxate taV stolaV umwn

3. kai anastanteV anabwmen eiV baiqhl kai poihswmen ekei qusiasthrion tw qew tw epakousanti moi en hmera qliyewV oV hn met' emou kai dieswsen me en th odw h eporeuqhn

4. kai edwkan tw iakwb touV qeouV touV allotriouV oi hsan en taiV cersin autwn kai ta enwtia ta en toiV wsin autwn kai katekruyen auta iakwb upo thn tereminqon thn en sikimoiV kai apwlesen auta ewV thV shmeron hmeraV

5. kai exhren israhl ek sikimwn kai egeneto foboV qeou epi taV poleiV taV kuklw autwn kai ou katediwxan opisw twn uiwn israhl

6. hlqen de iakwb eiV louza h estin en gh canaan h estin baiqhl autoV kai paV o laoV oV hn met' autou

7. kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai ekalesen to onoma tou topou baiqhl ekei gar epefanh autw o qeoV en tw apodidraskein auton apo proswpou hsau tou adelfou autou

8. apeqanen de debbwra h trofoV rebekkaV katwteron baiqhl upo thn balanon kai ekalesen iakwb to onoma authV balanoV penqouV

9. wfqh de o qeoV iakwb eti en louza ote paregeneto ek mesopotamiaV thV suriaV kai huloghsen auton o qeoV

10. kai eipen autw o qeoV to onoma sou iakwb ou klhqhsetai eti iakwb all' israhl estai to onoma sou

11. eipen de autw o qeoV egw o qeoV sou auxanou kai plhqunou eqnh kai sunagwgai eqnwn esontai ek sou kai basileiV ek thV osfuoV sou exeleusontai

12. kai thn ghn hn dedwka abraam kai isaak soi dedwka authn soi estai kai tw spermati sou meta se dwsw thn ghn tauthn

13. anebh de o qeoV ap' autou ek tou topou ou elalhsen met' autou

14. kai esthsen iakwb sthlhn en tw topw w elalhsen met' autou sthlhn liqinhn kai espeisen ep' authn spondhn kai epeceen ep' authn elaion

15. kai ekalesen iakwb to onoma tou topou en w elalhsen met' autou ekei o qeoV baiqhl

16. aparaV de iakwb ek baiqhl ephxen thn skhnhn autou epekeina tou purgou gader egeneto de hnika hggisen cabraqa eiV ghn elqein efraqa eteken rachl kai edustokhsen en tw toketw

17. egeneto de en tw sklhrwV authn tiktein eipen auth h maia qarsei kai gar outoV soi estin uioV

18. egeneto de en tw afienai authn thn yuchn apeqnhsken gar ekalesen to onoma autou uioV odunhV mou o de pathr ekalesen auton beniamin

19. apeqanen de rachl kai etafh en th odw efraqa auth estin bhqleem

20. kai esthsen iakwb sthlhn epi tou mnhmeiou authV auth estin sthlh mnhmeiou rachl ewV thV shmeron hmeraV

22. egeneto de hnika katwkhsen israhl en th gh ekeinh eporeuqh roubhn kai ekoimhqh meta ballaV thV pallakhV tou patroV autou kai hkousen israhl kai ponhron efanh enantion autou hsan de oi uioi iakwb dwdeka

23. uioi leiaV prwtotokoV iakwb roubhn sumewn leui ioudaV issacar zaboulwn

24. uioi de rachl iwshf kai beniamin

25. uioi de ballaV paidiskhV rachl dan kai nefqali

26. uioi de zelfaV paidiskhV leiaV gad kai ashr outoi uioi iakwb oi egenonto autw en mesopotamia thV suriaV

27. hlqen de iakwb proV isaak ton patera autou eiV mambrh eiV polin tou pediou auth estin cebrwn en gh canaan ou parwkhsen abraam kai isaak

28. egenonto de ai hmerai isaak aV ezhsen eth ekaton ogdohkonta

29. kai eklipwn apeqanen kai proseteqh proV to genoV autou presbuteroV kai plhrhV hmerwn kai eqayan auton hsau kai iakwb oi uioi autou

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina