1. autai de ai geneseiV twn uiwn nwe shm cam iafeq kai egenhqhsan autoiV uioi meta ton kataklusmon

2. uioi iafeq gamer kai magwg kai madai kai iwuan kai elisa kai qobel kai mosoc kai qiraV

3. kai uioi gamer ascanaz kai rifaq kai qorgama

4. kai uioi iwuan elisa kai qarsiV kitioi rodioi

5. ek toutwn afwrisqhsan nhsoi twn eqnwn en th gh autwn ekastoV kata glwssan en taiV fulaiV autwn kai en toiV eqnesin autwn

6. uioi de cam couV kai mesraim foud kai canaan

7. uioi de couV saba kai euila kai sabaqa kai regma kai sabakaqa uioi de regma saba kai dadan

8. couV de egennhsen ton nebrwd outoV hrxato einai gigaV epi thV ghV

9. outoV hn gigaV kunhgoV enantion kuriou tou qeou dia touto erousin wV nebrwd gigaV kunhgoV enantion kuriou

10. kai egeneto arch thV basileiaV autou babulwn kai orec kai arcad kai calannh en th gh sennaar

11. ek thV ghV ekeinhV exhlqen assour kai wkodomhsen thn nineuh kai thn rowbwq polin kai thn calac

12. kai thn dasem ana meson nineuh kai ana meson calac auth h poliV h megalh

13. kai mesraim egennhsen touV loudiim kai touV enemetiim kai touV labiim kai touV nefqaliim

14. kai touV patroswniim kai touV caslwniim oqen exhlqen ekeiqen fulistiim kai touV kafqoriim

15. canaan de egennhsen ton sidwna prwtotokon kai ton cettaion

16. kai ton iebousaion kai ton amorraion kai ton gergesaion

17. kai ton euaion kai ton aroukaion kai ton asennaion

18. kai ton aradion kai ton samaraion kai ton amaqi kai meta touto diesparhsan ai fulai twn cananaiwn

19. kai egenonto ta oria twn cananaiwn apo sidwnoV ewV elqein eiV gerara kai gazan ewV elqein sodomwn kai gomorraV adama kai sebwim ewV lasa

20. outoi uioi cam en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn

21. kai tw shm egenhqh kai autw patri pantwn twn uiwn eber adelfw iafeq tou meizonoV

22. uioi shm ailam kai assour kai arfaxad kai loud kai aram kai kainan

23. kai uioi aram wV kai oul kai gaqer kai mosoc

24. kai arfaxad egennhsen ton kainan kai kainan egennhsen ton sala sala de egennhsen ton eber

25. kai tw eber egenhqhsan duo uioi onoma tw eni falek oti en taiV hmeraiV autou diemerisqh h gh kai onoma tw adelfw autou iektan

26. iektan de egennhsen ton elmwdad kai ton salef kai asarmwq kai iarac

27. kai odorra kai aizhl kai dekla

28. kai abimehl kai sabeu

29. kai oufir kai euila kai iwbab panteV outoi uioi iektan

30. kai egeneto h katoikhsiV autwn apo massh ewV elqein eiV swfhra oroV anatolwn

31. outoi uioi shm en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn

32. autai ai fulai uiwn nwe kata geneseiV autwn kata ta eqnh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eqnwn epi thV ghV meta ton kataklusmon

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina