1. hlqon de oi duo aggeloi eiV sodoma esperaV lwt de ekaqhto para thn pulhn sodomwn idwn de lwt exanesth eiV sunanthsin autoiV kai prosekunhsen tw proswpw epi thn ghn

2. kai eipen idou kurioi ekklinate eiV ton oikon tou paidoV umwn kai katalusate kai niyasqe touV podaV umwn kai orqrisanteV apeleusesqe eiV thn odon umwn eipan de ouci all' en th plateia katalusomen

3. kai katebiazeto autouV kai exeklinan proV auton kai eishlqon eiV thn oikian autou kai epoihsen autoiV poton kai azumouV epeyen autoiV kai efagon

4. pro tou koimhqhnai kai oi andreV thV polewV oi sodomitai periekuklwsan thn oikian apo neaniskou ewV presbuterou apaV o laoV ama

5. kai exekalounto ton lwt kai elegon proV auton pou eisin oi andreV oi eiselqonteV proV se thn nukta exagage autouV proV hmaV ina suggenwmeqa autoiV

6. exhlqen de lwt proV autouV proV to proquron thn de quran prosewxen opisw autou

7. eipen de proV autouV mhdamwV adelfoi mh ponhreushsqe

8. eisin de moi duo qugatereV ai ouk egnwsan andra exaxw autaV proV umaV kai crhsasqe autaiV kaqa an areskh umin monon eiV touV andraV toutouV mh poihshte mhden adikon ou eineken eishlqon upo thn skephn twn dokwn mou

9. eipan de aposta ekei eiV hlqeV paroikein mh kai krisin krinein nun oun se kakwsomen mallon h ekeinouV kai parebiazonto ton andra ton lwt sfodra kai hggisan suntriyai thn quran

10. ekteinanteV de oi andreV taV ceiraV eisespasanto ton lwt proV eautouV eiV ton oikon kai thn quran tou oikou apekleisan

11. touV de andraV touV ontaV epi thV quraV tou oikou epataxan aorasia apo mikrou ewV megalou kai pareluqhsan zhtounteV thn quran

12. eipan de oi andreV proV lwt estin tiV soi wde gambroi h uioi h qugatereV h ei tiV soi alloV estin en th polei exagage ek tou topou toutou

13. oti apollumen hmeiV ton topon touton oti uywqh h kraugh autwn enantion kuriou kai apesteilen hmaV kurioV ektriyai authn

14. exhlqen de lwt kai elalhsen proV touV gambrouV autou touV eilhfotaV taV qugateraV autou kai eipen anasthte kai exelqate ek tou topou toutou oti ektribei kurioV thn polin edoxen de geloiazein enantion twn gambrwn autou

15. hnika de orqroV egineto epespoudazon oi aggeloi ton lwt legonteV anastaV labe thn gunaika sou kai taV duo qugateraV sou aV eceiV kai exelqe ina mh sunapolh taiV anomiaiV thV polewV

16. kai etaracqhsan kai ekrathsan oi aggeloi thV ceiroV autou kai thV ceiroV thV gunaikoV autou kai twn ceirwn twn duo qugaterwn autou en tw feisasqai kurion autou

17. kai egeneto hnika exhgagon autouV exw kai eipan swzwn swze thn seautou yuchn mh peribleyhV eiV ta opisw mhde sthV en pash th pericwrw eiV to oroV swzou mhpote sumparalhmfqhV

18. eipen de lwt proV autouV deomai kurie

19. epeidh euren o paiV sou eleoV enantion sou kai emegalunaV thn dikaiosunhn sou o poieiV ep' eme tou zhn thn yuchn mou egw de ou dunhsomai diaswqhnai eiV to oroV mh katalabh me ta kaka kai apoqanw

20. idou h poliV auth egguV tou katafugein me ekei h estin mikra ekei swqhsomai ou mikra estin kai zhsetai h yuch mou

21. kai eipen autw idou eqaumasa sou to proswpon kai epi tw rhmati toutw tou mh katastreyai thn polin peri hV elalhsaV

22. speuson oun tou swqhnai ekei ou gar dunhsomai poihsai pragma ewV tou se eiselqein ekei dia touto ekalesen to onoma thV polewV ekeinhV shgwr

23. o hlioV exhlqen epi thn ghn kai lwt eishlqen eiV shgwr

24. kai kurioV ebrexen epi sodoma kai gomorra qeion kai pur para kuriou ek tou ouranou

25. kai katestreyen taV poleiV tautaV kai pasan thn perioikon kai pantaV touV katoikountaV en taiV polesin kai panta ta anatellonta ek thV ghV

26. kai epebleyen h gunh autou eiV ta opisw kai egeneto sthlh aloV

27. wrqrisen de abraam to prwi eiV ton topon ou eisthkei enantion kuriou

28. kai epebleyen epi proswpon sodomwn kai gomorraV kai epi proswpon thV ghV thV pericwrou kai eiden kai idou anebainen flox thV ghV wsei atmiV kaminou

29. kai egeneto en tw ektriyai kurion pasaV taV poleiV thV perioikou emnhsqh o qeoV tou abraam kai exapesteilen ton lwt ek mesou thV katastrofhV en tw katastreyai kurion taV poleiV en aiV katwkei en autaiV lwt

30. anebh de lwt ek shgwr kai ekaqhto en tw orei kai ai duo qugatereV autou met' autou efobhqh gar katoikhsai en shgwr kai wkhsen en tw sphlaiw autoV kai ai duo qugatereV autou met' autou

31. eipen de h presbutera proV thn newteran o pathr hmwn presbuteroV kai oudeiV estin epi thV ghV oV eiseleusetai proV hmaV wV kaqhkei pash th gh

32. deuro kai potiswmen ton patera hmwn oinon kai koimhqwmen met' autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma

33. epotisan de ton patera autwn oinon en th nukti tauth kai eiselqousa h presbutera ekoimhqh meta tou patroV authV thn nukta ekeinhn kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai

34. egeneto de th epaurion kai eipen h presbutera proV thn newteran idou ekoimhqhn ecqeV meta tou patroV hmwn potiswmen auton oinon kai thn nukta tauthn kai eiselqousa koimhqhti met' autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma

35. epotisan de kai en th nukti ekeinh ton patera autwn oinon kai eiselqousa h newtera ekoimhqh meta tou patroV authV kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai

36. kai sunelabon ai duo qugatereV lwt ek tou patroV autwn

37. kai eteken h presbutera uion kai ekalesen to onoma autou mwab legousa ek tou patroV mou outoV pathr mwabitwn ewV thV shmeron hmeraV

38. eteken de kai h newtera uion kai ekalesen to onoma autou amman uioV tou genouV mou outoV pathr ammanitwn ewV thV shmeron hmeraV

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina